Työ yhteyskeskuksissa 2005

Aineistossa on haastateltu yhteyskeskuksissa puhelintyötä tekeviä henkilöitä sekä heidän esimiehiään. Haastattelut on tehty kolmessa ulkoistettuja yhteyskeskuspalveluja tarjoavassa yrityksessä, joiden toimipisteet sijaitsevat eri puolilla Suomea. Haastattelujen kysymykset käsittelevät työhön sitoutumista ja työyhteisöjen jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta yhteyskeskuksissa. Kysymyksissä nostetaan esille myös sukupuoleen liittyviä teemoja, sekä palkkaus ja sen merkitys ammatinvalinnassa. Lisäksi kysytään mm. asiakassuhteista, palautteen muodoista ja kanavoitumisesta, esimiessuhteista sekä rekrytointiprosessista. Aineisto koostuu yhteensä 59 teemahaastattelusta. Haastateltavia henkilöitä on 55, joista kahta on haastateltu kaksi kertaa ja yhtä kolme kertaa. Suurin osa haastatteluista on yksilöhaastatteluita, mutta osaa on haastateltu kahden hengen ryhmissä. Haastattelut on tehty vuosina 2003-2006 ja niissä on käytetty useampia eri haastattelurunkoja, riippuen mm. haastateltavan henkilön asemasta organisaatiossa.

The data consist of theme interviews of employees and supervisors working in call centres. The main themes were employee commitment and interaction between staff members. Other topics included gender issues, pay and its significance for employment choice, customer relations, feedback, employee-management relations, and recruitment processes. The interviews were conducted in three call centre enterprises with locations in different parts of Finland. Several different interview shedules were used, depending on the person's role in the organisation. There were 55 interviewees. One participant was interviewed three times and another two times. Some interviewees volunteered, some were suggested by the management, and some were spontaneously chosen by the interviewers. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201904011448
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=30e25c6b713b079378798413d54a9b6ae4290f15ad6cbfa441c7f9b8383fc278
Provenance
Creator Koivunen, Tuija
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland