European Social Survey 2010: Suomen aineisto

DOI

Tutkimus käsitteli useita eri aihealueita, kuten median käyttöä ja sosiaalista luottamusta; kiinnostusta, luottamusta ja osallistumista politiikkaan, poliittista sitoutuneisuutta ja suuntautuneisuutta, tyytyväisyyttä omaan tilanteeseen ja joihinkin erikseen mainittuihin yhteiskunnan palveluihin, koettua hyvinvointia ja ulossulkemista, uskonnollisia mielipiteitä, koettua syrjintää sekä kansallista ja etnistä identiteettiä. Nämä teemat toistuvat ESS-tutkimuskierroksilla. Vaihtuvien osioiden aiheet käsittelivät poliisia ja oikeuslaitosta sekä perhettä, työtä ja hyvinvointia. Poliisin toimintaa kartoitettiin kysymällä kohteleeko Suomen poliisi rikoksen uhreja tasapuolisesti ja kuinka hyvin poliisi onnistuu ehkäisemään väkivaltarikollisuutta tai väkivallalla uhkailua Suomessa. Kysyttiin myös, mitä velvollisuuksia vastaajalla omasta mielestään on poliisia kohtaan. Tuomioistuimista kysyttiin kuinka hyvin tai huonosti ne hoitavat tehtävänsä, tekevätkö ne virheitä ja ovatko päätökset oikeudenmukaisia ja puolueettomia. Kysyttiin myös kuinka todennäköisesti eri ihmisryhmät voivat tulla tuomituiksi rikoksista, joita he eivät ole tehneet. Haluttiin myös tietää ottavatko tuomarit Suomessa vastaan lahjuksia. Tiedusteltiin myös vastaajien mielipiteitä rangaistuksista sekä halukkuudesta tunnistaa rikoksentekijä ja todistaa oikeudessa. Työtä ja perhettä käsiteltiin kysymällä taustatietoja kotitaloudessa asuvista henkilöistä. Kysyttiin mm. samassa taloudessa asuvien kotitalouden jäsenten sukupuoli, syntymävuosi sekä sukulaisuussuhde vastaajaan. Vastaajilta kysyttiin lisäksi ovatko he asuneet avoliitossa ja ovatko he koskaan eronneet. Seuraavaksi kysymykset käsittelivät asuinaluetta, vastaajan ja puolison koulutusta, työssäkäyntiä sekä sitä, mikä on ollut vastaajan ja puolison pääasiallinen toiminta viimeisen viikon aikana. Lisäksi useilla kysymyksillä kartoitettiin vastaajan ja puolison osallistumista työelämään. Kysyttiin myös vastaajan osallistumisista ammattitaitoa parantaville kursseille, luennoille tai konferensseihin. Seuraavat kysymykset käsittelivät eri elämänalueiden yhteensovittamista. Vastaajilta kysyttiin millaiseksi he ovat tunteneet vointinsa viime aikoina sekä esitettiin väittämiä miehen ja naisen paikasta perheessä. Kysyttiin myös kotitalouden tulojen riittävyydestä viimeisten kolmen vuoden aikana. Esitettiin myös syventäviä kysymyksiä vastaajan ja puolison työssäkäynnistä. Näillä kysymyksillä pyrittiin selvittämään työn ja perheen yhteensovittamista. Kysyttiin mm. kuuluuko vastaajan tai puolison työhön ilta- tai yötyötä, ylitöitä lyhyellä varoitusajalla ja kuinka usein vastaaja tekee viikonlopputyötä. Vastaajilta pyydettiin myös arvioita hänen oman työnsä vaatimuksista sekä esitettiin erilaisia työtä koskevia väittämiä. Itsetäytettävät ns. perävaunulomakkeet sisälsivät vastaajien perusarvoja 21 väitelauseen avulla kartoittavan Schwartzin arvomittarin (Human Values Scale) ja päälomakkeen laatua kontrolloivia testikysymyksiä. Lisäksi esitettiin väittämiä tuloeroista ja verotuksesta. Haastateltujen sosiodemografisia taustoja kartoitettiin tutkimuksessa hyvin laajasti. Heiltä tiedusteltiin muun muassa perherakennetta, sukupuolta, ikää, asuinalueen tyyppiä, koulutusta ja ammattia, puolison ja vanhempien taustoja, kuulumista ammattiliittoon, kotitalouden tuloja ja siviilisäätyä.

The survey studied several themes, including the use of media, social trust, political participation and interest, political trust, political orientation and commitment, satisfaction with own circumstances and certain public services, perceptions of own well-being, religious views, experiences of discrimination, and national and ethnic identity. These themes are recurring in different ESS rounds. Themes for the rotating modules in this collection round included justice and family, work and well-being. Opinions on the police were also charted. The self-administered follow-up questionnaire included the Schwartz Human Values Scale as well as test questions controlling the main questionnaire. Questions about ncome disparity and taxation were also asked. The respondents' socio-demographics were widely charted, including, among others, household composition, gender, age, type of neighbourhood, education, occupation, background information on spouse and parents, trade union membership, household income, and marital status.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Kasvokkainen haastattelu: tietokoneavusteinen (CAPI tai CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Face-to-face interview: Computer-assisted (CAPI/CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1108/bjm-08-2020-0276
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023021427162
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=4a7ddf19777be4e871ac9b7c86577c36b38be789a7a988a7ebc5ff2108fec864
Provenance
Creator Jowell, Roger; ESS Central Coordinating Team; Ervasti, Heikki
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland