Den nationella SOM-undersökningen 1992

DOI

Since 1986 the research project ´Samhälle Opinion Massmedia´ (SOM) has been carrying out an annual nation-wide survey of Swedish opinions. This is accordingly the seventh survey in this series. The questionnaire was divided into six subject fields: Mass media; Politics and society; Energy, nuclear power and environment; Sweden's relation to other countries; Leisure; and background. Purpose: The main purpose is to establish time series that enable researchers to analyse how various changes in society affect people's attitudes and behaviour.

Detta är den sjunde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier. 1992 års undersökning består av sex sammanhållna delar: massmedier; politik och samhälle; energi, kärnkraft och miljö; Sverige och omvärlden; fritid; samt bakgrundsfrågor. Många av frågorna har ställts i tidigare SOM-undersökning, men ett antal frågor har tillkommit. Nya frågeställningar i Riks-SOM 1992 gällde hur stor betydelse olika geografiska områden och olika frågor bör ha i den framtida svenska utrikespolitiken samt med vilka delar av världen Sverige bör öka sitt politiska och ekonomiska samarbete. Avsnittet med frågor om de olika tv-kanalerna har utökats med frågor om det allmänna intrycket av fem svenska kanaler, samt en bedömning av vilken tv-kanal som har de bästa programmen inom olika programtyper. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över tid finns det i SOM-serien tidsserier om bland annat medieanvändning, politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika samhällsinstitutioner och grupper. Syfte: Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002356
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=48d5838939ca5a5a219c9dc69459d5f150ba3f00e00198f815325c2f36d220d1
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1994
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige