Finnish Working Life Barometer 1993

DOI

Tässä työolobarometrissa kartoitetaan palkansaajien työhön liittyviä kokemuksia, työn luonnetta sekä vuoden 1993 aikana tapahtuneita työelämän muutoksia ja palkansaajien tulevaisuuden odotuksia. Ensimmäiset kysymykset koskivat työsuhteen pituutta ja luonnetta sekä työpaikan henkilöstöä. Tutkimuksessa kysyttiin esimerkiksi vuoden aikana tapahtuneista muutoksista henkilöstön lukumäärässä, irtisanomisista ja lomautuksista. Seuraavat kysymykset koskivat työpaikan ilmapiiriä, kuten esiintyykö työpaikalla ristiriitoja tai sisäistä kilpailua. Tämän jälkeen kysyttiin vaikutusmahdollisuuksista omaan työhön, ylitöistä ja niiden korvaamisesta. Lisäksi kysyttiin ammattijärjestöjen vaikutusmahdollisuuksista työpaikalla. Seuraavaksi kysyttiin työajoista, työhön liittyvästä rasituksesta sekä työpaikalla saadusta kannustuksesta. Lisäksi kysyttiin palkkauksesta ja siihen liittyvistä odotuksista. Vastaajilta tiedusteltiin myös, pitävätkö he mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana heidät esimerkiksi lomautetaan, irtisanotaan tai siirretään toisiin tehtäviin. Lisäksi vastaajat pohtivat työllisyystilannetta sekä sitä, onko työelämä muuttumassa suuntaan tai toiseen esimerkiksi tasa-arvon, ympäristökysymysten huomioon ottamisen, esimiesten johtamistavan tai itsensä kehittämisen mahdollisuuksien suhteen. Kysymyksistä tiedusteltiin myös muun muassa työkykyyn ja työterveyteen liittyviä asioita. Työolobarometrissa on hyödynnetty työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 1993) taustamuuttujia. Taustamuuttujina olivat muun muassa sukupuoli, ikä, koulutus, toimiala, työnantajatyyppi ja lääni. Aineiston tiedot perustuvat 1150 palkansaajan puhelin- ja käyntihaastatteluihin. Vastanneista 52.8% oli miehiä ja 47.2% naisia.

The annual survey studied employee opinion on the quality of working life in Finland. First, the respondents were asked how many years/months they had worked for the employer they were working for at the time, number of persons at the workplace, and what kind of changes there had been in staff numbers, working hours and contracts during the past 12 months, and whether people had been transferred to other units. Further questions covered whether there had been conflicts at the workplace and between what groups. Autonomy at work, influence of trade unions and professional associations at workplace, overtime and its compensation, working time, changes at workplace over the past year, and pay systems were investigated. The respondents were asked how likely it was that they would be dismissed or laid off, or their tasks would be changed over the next year. Other topics covered employment situation, possible future changes at the workplace, financial situation of the workplace in the future and health risks of the job. Background variables included the respondent's year of birth, mother tongue, gender, age group, industry of employment, employer type, status in employment, occupational group, working hours, province and vocational education. Most background variables were obtained from the Labour Force Survey 1993 telephone interviews.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Telephone interviewInterview.Telephone

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2655
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2655
Related Identifier https://urn.fi/urn:isbn:951-735-916-0
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=3d84b88dd040f183be08d5c0105138b8e89897de1be286b75f2b818ea392d264
Provenance
Creator Työministeriö; Tilastokeskus; Ministry of Labour; Statistics Finland
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland