SWEOLD - Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor

SWEOLD is a nationally representative survey of the older population in Sweden. The sample consists of individuals previously included in the selection of Swedish Level of Living Survey (LNU), who have passed the LNU age ceiling of 75 years. The first survey was carried out in 1992. Further waves were conducted in 2002, 2004, 2010 and 2014. In 2004 and 2014, the survey included people who were aged 70 and older. A new survey wave will begin in 2021. SWEOLD data is linked to the LNU, that has been conducted regularly since 1968. This longitudinal database thus provides the opportunity to follow individuals over a 50-year period. In addition to the panel sample, SWEOLD also comprises an additional representative sample of older women and men. As each wave of LNU and SWEOLD is nationally representative, the data can also be used for cross-sectional analyses. The questionnaire covers a wide variety of areas of concern to elderly people, such as mobility and activities of daily living (ADL and IADL), as well as health, housing, economy, family, political resources and leisure activities. Various tests are included to measure the physical and cognitive ability of these individuals. Indirect interviews are used when a respondent is unable to participate in the interview directly due to physical or cognitive disabilities. Next of kin or professional caregivers are used as proxies.

SWEOLD är en riksrepresentativ undersökning av Sveriges äldre befolkning. Urvalet består av personer som tidigare ingått i urvalet i någon av levnadsnivåundersökningarna (LNU) men som har passerat den övre åldersgränsen på 75 år. Den första datainsamlingen genomfördes 1992 och följdes upp 2002, 2004, 2011 och 2014. År 2004 och 2014 omfattade undersökningen personer som var 70 år och äldre. En ny datainsamling inleds under 2021. SWEOLD är länkad till LNU som har genomförts regelbundet sedan 1968. Denna longitudinella databas erbjuder således möjlighet att följa personer över en 50-årsperiod. Utöver panelurvalet är SWEOLD också kompletterat med ett extra representativt urval av äldre kvinnor och män. I och med att LNU och SWEOLD är nationellt representativt vid varje intervjuomgång kan datamaterialen även användas för tvärsnittsanalyser. SWEOLD innehåller information om de äldres faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden som är centrala för äldre människors liv, t.ex. hälsa, vård och omsorg, ekonomi, boende, sysselsättning och vardagliga aktiviteter. En rad enkla tester ingår för att mäta fysisk och kognitiv förmåga. Indirekta intervjuer används i de fall den äldre på grund av fysisk eller kognitiv oförmåga inte kan delta själv. De indirekta intervjuerna genomförs i första hand med en nära anhörig eller vårdpersonal med kunskaper om den äldre personen.

The sample has varied slightly between the survey years. The sample for each year is specified below. 1992: Those who previously had been interviewed at least once in the Swedish Level of Living Surveys (LNU), and were aged 77 and older. 2002: Those who had been included in the sample of any of the previous LNU studies, and were aged 76 and older. 2004: Those who had been included in the sample of any of the previous LNU studies, and were aged 69 and older. 2011: Those who had been included in the sample of any of the previous LNU studies, and were aged 76 and older. There was also an additional representative sample of people who were 85–99 years old. 2014: Those who had been included in the sample of any of the previous LNU studies, and were aged 70 and older. The survivors from the additional sample drawn in 2011 were also included in the 2014 survey.

Urvalet har varierat något mellan undersökningsåren. Urvalet för varje år specificeras nedan. 1992: De personer som tidigare blivit intervjuade minst en gång i den svenska levnadsnivåundersökningen (LNU), och som var 77 år och äldre. 2002: De personer som tidigare ingått i urvalet för LNU, och som var 76 år och äldre. 2004: De personer som tidigare ingått i urvalet för LNU, och som var 69 år och äldre. 2011: De personer som tidigare ingått i urvalet för LNU, och som var 76 år och äldre. Samt ett extra representativt urval av personer som var 85–99 år gamla. 2014: De personer som tidigare ingått i urvalet för LNU, och som var 70 år och äldre. Samt överlevarna från extraurvalet som drogs 2011.

Probability

Sannolikhetsurval

Face-to-face interview

Personlig intervju

Face-to-face interview: CAPI/CAMI

Personlig intervju: CAPI/CAMI

Identifier
Source https://snd.gu.se/catalogue/study/ext0010
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ed44aed852c7cf5883d8414ecd9bc72943ba428ffc8d7ccbb00b583ef68b3de6
Provenance
Creator Johan Fritzell; Mats Thorslund; Olle Lundberg; Carin Lennartsson
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2017
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Life Sciences; Medicine; Psychology; Social and Behavioural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige