Världsbildsundersökningen 1912

DOI

The survey is an attempt to clarify the picture of the rest of the world supplied by the Swedish press at different points of time. While the daily press as media turns toward a mass auditorium and tries to meet the demands of this auditorium it is assumed that the idea of the world supplied by mass media to some extent corresponds with the auditorium´s idea of the world at different points of time. It was judged as appropriate to choose a sample of six periods each representing a calendar year. The register includes information about actor, issue, object for the activity mentioned, perspective on the object, arena of the activity and arena affected. Furthermore there are a number of more conventional classifications.

Syftet med undersökningen var att försöka klarlägga den bild av omvärlden som förmedlats av dagspressen i Sverige vid olika tidpunkter. Då tidningarna som medium vänder sig till ett massauditorium och försöker tillgodose detta auditoriums intressen kan det också antagas att massmedias bild av omvärlden i någon mån svarar mot auditoriets världsbild vid olika tidpunkter. Det bedömdes som lämpligt att välja ut ett sample av 6 perioder representerande var sitt kalenderår. Den undersökningsmetod som valts för VB-projektet är systematisk innehållsanalys. Som analysenhet har valts enskild tidningsartikel. Visst enhetligt material på samma sida behandlas dock som en analysenhet. Exempelvis klumpas alla annonser på samma sida till en enhet. Nöjesnytt, sportnytt och insändare är andra exempel. Mätenhet är spaltcentimeter. Minimigränsen för en analysenhet är tre centimeter. Det innebär att artiklar som är mindre än tre spaltcentimeter utelämnats. Undersökningsmaterialet består av tidningarnas ordinarie innehåll. Extrabilagor eller specialbilagor ingår ej.

Urvalsförfarandet omfattar tre olika steg: 1) Urval av tidsperioder. Det bedömdes som lämpligt att välja ut ett sample av 6 perioder representerande var sitt kalenderår. Detta sample skulle väljas från en tidsperiod omfattande åren 1901-1972. För att bland annat undvika ett urval som innefattar ett sample från något av de båda världskrigen kom undersökningens urvalsperiod att bestå av åren 1912, 1924, 1936, 1948, 1960 och 1972. Betydande händelser under dessa år var: 1912 - Krigsaktiviteter på Balkanhalvön, Titanic sjönk efter en kollision med ett isberg, insamling till en ny pansarbåt i Sverige. 1924 - Ny regering i Sverige, Branting efterträdde Trygger. Spänningar mellan Tyskland och Frankrike. 1936 - Inbördeskriget i Spanien, krig mellan Italien och Abessinien, tysk ockupation av Saar-området. 1948 - Pragkuppen, sovjetisk blockad av Berlin, krig mellan Israel och Arabstaterna. 1960 - U2-affären, Kongo-krisen. 1972 - Vietnamkriget, Nixons besök i Sovjet och Kina, icke-våldsavtal mellan Bonn och Moskva. Under fyra av undersökningsåren ägde riksdagsmannaval rum i Sverige. 2) Urval av geografiskt område: Fyra olika regioner valdes ut. Som urvalsvariabler användes näringsstruktur (andelen förvärvsarbetande inom jordbruket), tätortsgrad, befolkningsstorlek och geografiskt avstånd. Kommunblocken ansågs vara den regionala indelning som var mest lämpad att utgöra grunden för urvalet. 3) Urval av tidningar och tidningsnummer: Av resursskäl bedömdes 48 nummer per år och område som lämpligt. Urvalet skedde med hjälp av en s.k. Latinsk Kvadrat, en form av stratifierad slumpmässig sampling. Antalet tidningsnummer delades in i 12 grupper (strata) identiska med årets månader. Från varje grupp drogs slumpmässigt 4 nummer.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/000950
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5e254c5ec47718417f8fe33c8ea84e263aa2c6f9335bb9a3917b3aa271d3593e
Provenance
Creator Westerståhl, Jörgen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1991
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige