VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten - VIP baslinje

DOI

The aim of the project is to develop better methods for prevention of cardiovascular diseases (CVD). It is based on the hypothesis that image-based information on subclinical atherosclerosis (i) increases the precision in the assessment of risk of CVD, (ii) improves communication and understanding of the risk, and as a consequence (iii) the motivation for and adherence to evidence-based pharmacological treatment and lifestyle modification will increase. In addition to conventional risk factor assessment and CVD prevention within the framework of Västerbotten Intervention Program. 3500 healthy participants with low/moderate risk of CVD underwent ultrasound examination of the carotid arteries and were randomized to two groups. In the intervention group, the participants and their doctors received pictorial and graphic information in color about the participant’s subclinical atherosclerosis. No information about the ultrasound results was given to the control group. Follow-up after 1, 3 and 6.5 years includes sampling regarding clinical risk factors, blood for biomarker analyses, extensive questionnaires and interviews. At 3 and 6.5 years the ultrasound examination was repeated and all participants and their doctors were informed about the results. The database also includes register data regarding prescriptions of preventive medication, exposure data for air pollutants, data from health examinations within the VIP 10 and 20 years before VIPVIZA, and for men conscription data. After 10 years, registry data on endpoints, CVD morbidity and mortality will be collected. Access to VIPVIZA's data portal and research data from VIPVIZA is possible in collaboration with researchers within the VIPVIZA project. For further information, contact PI Ulf Näslund ulf.naslund@umu.se Variables from participation in Västerbotten Intervention Programme (VIP) at baseline: Clinincal risk factors for cardiovascular disease, and Questionnaire data from VIP containing demography, socio-economy, health, medication regarding prevention of CVD, quality of life (RAND36), lide style habits, Social network (ISSI), work related stress (Karasek).

Projektets syfte är att utveckla bättre metoder för prevention av hjärtkärlsjukdom. Den bygger på hypotesen att bildbaserad information om subklinisk åderförkalkning (i) ökar precisionen i bedömningen av risk för hjärtkärlsjukdom, (ii) förbättrar kommunikationen och förståelsen av risken, och som en följd (iii) ökar motivation för och följsamhet till evidensbaserad läkemedelsbehandling och levnadsvaneförändring. 3500 friska deltagare med låg/måttlig risk för hjärtkärlsjukdom har, utöver konventionell riskfaktorbedömning och prevention inom ramen för Västerbottens Hälsoundersökningar, under 2013-2016 genomgått ultraljudsundersökning av halskärlen och randomiserats till två grupper. I interventionsgruppen informerades deltagaren och hens läkare med bild och grafik i färg om individens subkliniska åderförkalkning. Till kontrollgruppen gavs ingen information om ultraljudsresultaten. Uppföljning efter 1, 3 och 6 år omfattar provtagning avseende kliniska riskfaktorer, blodprov för analys av biomarkörer, omfattande enkäter samt intervjuer. Efter 3 och 6 år upprepades ultraljudsundersökningen och samtliga deltagare och deras läkare informerades om resultatet. I databasen ingår även registerdata avseende förskrivning av läkemedel, exponeringsdata för luftföroreningar, hälsoundersökningsdata 10 och 20 år före ingång i studien, samt för männen mönstringsdata. Efter 10 år inhämtas registerdata avseende endpoints: insjuknande och död i hjärtkärlsjukdom. Åtkomst till VIPVIZAs dataportal och forskningsdata från VIPVIZA är möjlig i samarbete med forskare inom VIPVIZA-projektet. För närmare information kontakta PI Ulf Näslund ulf.naslund@umu.se Variabler från deltagande i Västerbottens Hälsoundersökningar (Västerbotten Intervention Programme, VIP): Kliniska riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och Enkätdata från VIP-enkäten (HÄLSOUNDERSÖKNING HJÄRTA - KÄRL - DIABETES) som omfattar: demografi, socioekonomi, hälsa, medicinering avseende prevention av hjärtkärlsjukdom, livskvalitet (RAND36), levnadsvanor, socialt stöd (ISSI), arbetsrelaterad stress (Karasek).

Subjects having at least one cardiovascular risk factor at the occasion of participation in the Västerbotten INtervention Programme: 1) age 40 years and a first-degree relative with a history oc cardiovascular disease at an age younger than 60 years, abdominal obesity, hypertension, diabetes, LDL-cholesterol >= 4.5 mmol/l, smoking. 3) Age 60 years. Exclusion criterion: More than 50% narrowing of the lumen of carotid areteries

Personer med minst en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom påvisat vid deltagande i Västerbottens Hälsoundersökningar. Kriterier: 1) Ålder 40 år och minst en förstagradssläkting med känd hjärtkärlsjukdom före 60 års ålder 2) ÅLder 50 år och minst en av följande: Minst en förstagradssläkting med känd hjärtkärlsjukdom före 60 års ålder, bukfetma, högt blodtryck, diabetes, LDL-kolesterol minst 4.5 mmol/l , rökning. 3) Ålder 60 år. Exklusionskriterium: Förträngning mer än 50% av en halsartär

Other

Övrigt

Registry extract and/or access to biobank sample

Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=4e7fd68db99d8855acb78a7377890148c8712b09fc1bf8274dc3bc00523cb76e
Provenance
Creator Näslund, Ulf; Norberg, Margareta; Wennberg, Patrik; Ng, Nawi; Hultdin, Johan; Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University; Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Basic Biological and Medical Research; Biochemistry; Biology; Economics; Life Sciences; Mathematics; Medicine; Natural Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige