World Values Survey 2000: Suomen aineisto

DOI

World Values Survey 2000: Suomen aineisto kartoittaa monipuolisesti suomalaisten arvomaailmaa, asenteita ja elämäntilannetta. Haastatelluilta kysyttiin eri elämänalueiden tärkeyttä (mm. perhe, työ, vapaa-aika). Lisäksi selvitettiin heidän kuulumistaan erilaisiin vapaaehtoisjärjestöihin sekä heidän osallistumistaan niiden toimintaan tai muuhun vapaaehtoistyöhön. Heiltä kysyttiin myös mm., keskustelevatko he politiikasta ystäviensä kanssa sekä tiedusteltiin heidän halukkuuttaan osallistua taloudellisesti ympäristön saastuttamisen vähentämiseen. Haastateltuja pyydettiin kertomaan, miten usein he viettävät aikaansa muutamiin ryhmiin kuuluvien kanssa (mm. ystävät, työkaverit). Ennakkoluuloja erilaisin ominaisuuksin varustettuja ihmisryhmiä kohtaan selvitettiin kysymällä, keitä vastaajat eivät haluaisi naapureikseen (mm. eri rotuun kuuluvat, äärivasemmistolaiset, äärioikeistolaiset, suurperheet). Lisäksi selvitettiin yleistä luottamusta tai epäluottamusta ihmisiä kohtaan. Onnellisuutta, tyytyväisyyttä elämään ja tunnetta mahdollisuudesta vaikuttaa oman elämän kulkuun selvitettiin myös. Vastaajia pyydettiin vielä nimeämään köyhyyden tärkein ja toiseksi tärkein syy neljästä vaihtoehdosta. Tutkimuksessa esitettiin useita työelämään liittyviä kysymyksiä. Selvitettiin mm., mitkä asiat ovat tärkeitä työssä (mm. palkka, mukavat työkaverit), yleistä työtyytyväisyyttä ja päätöksentekovapautta. Suhtautumista työn tekemiseen yleensä tai vapauteen työn teosta tutkittiin monen kysymyksen avulla. Lisäksi selvitettiin mm. suhtautumista suomalaisten ja miesten suosimiseen työpaikkoja täytettäessä, kun työtä on niukasti tarjolla. Lisäksi tutkittiin mm. suhtautumista kirkkoon, uskonnollista käyttäytymistä ja uskomuksia sekä uskonnollisiin yhteisöihin kuulumista ja suhtautumista eräisiin uskonnollisiin yhteisöihin. Jotkut kysymykset tutkivat avioliiton onnistumiseen vaikuttavia asioita, suhtautumista lasten merkitykseen ja äitien työssäkäyntiin sekä lasten kasvatukseen liittyviä asenteita. Suhtautumista aborttiin erilaisissa tilanteissa tutkittiin myös. Vastaajien kansalaisaktiivisuuden astetta laillisista vaikutuskeinoista laittomiin selvitettiin myös. Poliittista suuntautumista tutkittiin mm. pyytämällä vastaajia asettamaan itsensä vasemmisto-oikeisto asteikolle. Vielä tutkittiin mm. asennoitumista yksilön vs. julkisen vallan vastuuseen, työttömien velvollisuuteen ottaa työtä vastaan, kilpailuun, valtionohjaukseen yrityselämässä ja tuloeroihin. Vastaajien piti myös arvioida suomalaisen yhteiskunnan tavoitteita ja elämäntavan mahdollisia tulevia muutoksia. Lisäksi tutkittiin luottamusta yhteiskunnan eri instituutioihin sekä pyydettiin arvioimaan poliittista kehitystä ja erilaisia poliittisia järjestelmiä. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan joidenkin rikollisten, vilpillisten tai joidenkuiden mielestä arveluttavien tekojen tai joidenkin muutoin paljon keskustelua herättäneiden asioiden hyväksyttävyyttä ja yleisyyttä. Vielä tutkittiin mm. suhtautumista maahanmuuttoon, sekä huolestuneisuutta eräiden tahojen elinoloista ja valmiutta parantaa niitä. Taustamuuttujina on mm. vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, lasten lukumäärä, koulutustaso, sosiaalinen asema, asuuko vastaaja vanhempiensa luona vai ei, mahdollisen työttömyyden kesto, asuinkunnan asukasmäärä sekä asuinmaakunta. World Values Survey 2000: Suomen aineisto on kansainvälisten vertailututkimusten WVS:n ja European Values Studyn osa-aineisto. Suomen aineisto on kerätty European Values Studyn kyselylomakkeella. WVS:n ja EVS:n kysymykset ovat pääosin samat, mutta erojakin on.

World Values Survey 2000: Finnish Data studies the respondents' values, attitudes and situation in life. Respondents evaluated the importance of various domains of life (e.g. family, work, leisure). They were asked whether they belong to any voluntary organisations, participate in these organisations' activities or in any other voluntary work. They were asked about discussing politics with their friends or their willingness to contribute financially to the diminishing of environmental pollution. Other questions queried how often they spend time with e.g. friends and colleagues and examined prejudices by asking which groups they would not want as neighbours (e.g. people of different race, left-wing or right-wing extremists, large families). General confidence in other people was studied. A range of questions surveyed happiness, satisfaction with life and whether respondents felt they had free choice and control over their lives. Respondents were asked to name the two most significant factors (of the four given) contributing to poverty. Some topics pertained to work. Respondents were asked which aspects of work were important (e.g. colleagues, the pay). Other questions queried general satisfaction with work, possibilities for own decision-making and attitude towards working on the whole. Respondents were asked whether it is justifiable to favour Finns or men for employees when work is scarce. A range of questions pertained to Evangelical Lutheran church, Finnish religious behaviour, religious beliefs, membership in religious communities and attitudes towards them. The views on factors contributing to successful marriages and the importance of children were surveyed, likewise the attitudes towards working mothers, child-rearing and abortion. The level of citizen participation was examined by asking whether respondents had ever participated, might participate or would never participate in certain types of legal or illegal activities to influence decision-making. Political inclinations were surveyed by asking respondents to place themselves on the left-right axis. Respondents gave their opinion about the responsibilities of the individual vs. the responsibilities of the government, the obligation of the unemployed to accept work, competition, state control over business and income disparity. Respondents were asked to evaluate the most important aims of Finnish society and the potential changes in Finnish values and life. Confidence in civil and governmental institutions and the opinions of Finland's political development and different political systems were examined. Respondents were asked to evaluate the acceptability and frequency of certain criminal, dishonest, dubious or controversial acts. The views on immigration, the degree of concern over the living conditions of certain people and the willingness to improve them were surveyed. Background variables included sex, year of birth, marital status, number of children, level of education, social status, whether the respondent lives with parents or not, duration of potential unemployment, region of residence, and number of inhabitants in the municipality of residence. World Values Survey 2000: Finnish Data is part of the international World Values Survey and European Values Study.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.1007/s11205-009-9557-z
Source http://urn.fi/urn:nbn:de:0168-ssoar-67475-6
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=df03a1d66a97e0bc079edf7353b780f4f074cab9ca0bc7bf4b7d4799a73ec6f0
Provenance
Creator World Values Study Group; Kirkon tutkimuskeskus; Suomen Gallup; Church Research Institute; Gallup Finland
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2002
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland