Nuorisorikollisuus 2012

DOI

Nuorisorikollisuus 2012 -aineistossa on kartoitettu nuorten rikoskäyttäytymistä ja uhrikokemuksia kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten nuorten tapauksessa. Kyseessä on Nuorisorikollisuus-sarjan seitsemäs aineisto. Aineisto poikkeaa aiemmista vuosista sillä, että kysely on laajennettu koskemaan myös kuudenluokkalaisia nuoria yhdeksäsluokkalaisten lisäksi. Kyselyn alussa kysyttiin vastaajan taustatietoja, koulumenestyksestä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Seuraavaksi kysyttiin vastaajan perheestä. Kyselyn ensimmäinen laaja kysymyspatteri käsittelee kiellettyjä tekoja, joita vastaaja on mahdollisesti tehnyt elämänsä aikana ja viimeisen 12 kuukauden aikana. Näitä tekoja ovat muun muassa luvaton poissaolo koulusta, vahingonteot, varastaminen, väkivalta ja päihteiden käyttäminen. Mikäli vastaaja kertoi tehneensä joitain näistä kielletyistä teoista viimeisen 12 kuukauden aikana, häneltä kysyttiin tarkempia tietoja teosta. Kiellettyjen tekojen tarkentavissa kysymyksissä kysyttiin muun muassa kuinka monta kertaa vastaaja on tehnyt ko. teon, esimerkiksi monestiko hän on maalannut graffiteja tai varastanut moottoriajoneuvon. Lisäksi joidenkin tekojen kohdalla kysyttiin toimiko vastaaja yksin vai jonkun toisen henkilön kanssa. 9. luokkalaisilta kysyttiin lisäksi, oliko vastaaja alkoholin vaikutuksen alaisena tekohetkellä. Kiusaamiseen liittyen kysyttiin tarkentavana kysymyksenä kiusaamisen tavasta sekä syystä kiusaamiseen, kuten kiusatun ihonväri, uskonto tai kansallinen tausta. Lisäksi vastaajalta kysyttiin päihteiden käyttöön liittyen mistä aineesta oli kyse ja käyttikö joku vastaajan kanssa päihdyttävää ainetta. Seuraavaksi 9. luokkalaisilta kiellettyjen tekojen tekijöiltä kysyttiin vielä siitä, onko poliisi saanut tietää joistakin tehdyistä teoista. Seuraavaksi kartoitettiin tekoja, joita muut henkilöt ovat tehneet vastaajalle, kuten omaisuuden vahingoittaminen, väkivalloin varastaminen, koulussa tai koulumatkalla kiusaaminen, sähköinen uhkailu tai sukupuolinen lähentely aikuisen toimesta. Näiden kohdalla kysyttiin myös onko vastaaja kokenut kyseisiä asioita elämänsä aikana ja viimeisen 12 kuukauden aikana. Mikäli vastaaja oli kokenut kyselyssä määriteltyjä tekoja viimeisen 12 kuukauden aikana, tapahtumista kysyttiin tarkentavia kysymyksiä. Kysyttiin kuinka usein vastaaja on kokenut tekoja, kuka oli tekijä ja mitä seurauksia tapahtumista koitui vastaajalle, kuten fyysisiä vammoja tai tarvetta saada lääkärin hoitoa. Väkivallan kokemiseen liittyen kysyttiin vielä tarkemmin, että ketkä esimerkiksi vastaajan lähipiiristä tai suvusta ovat kohdistaneet väkivaltaa vastaajaan. Perhe ja kotiolot olivat kyselyssä seuraavana teemana. Vastaajalta kysyttiin muun muassa kertooko hän kotoa illalla lähtiessään minne on menossa, tietävätkö vanhemmat kenen kanssa vapaa-aikaa vietetään, seuraavatko vanhemmat koulumenestystä ja huolehtivatko vanhemmat nukkumaanmenoajoista. Lisäksi kysyttiin ovatko vanhemmat nähneet nuorta humalassa, syödäänkö perheessä yhdessä ja riitelevätkö nuoren vanhemmat keskenään. Nuoren vapaa-aikaan liittyen vastaajalta kysyttiin hengailusta julkisilla paikoilla, nuorisotalolla ajan viettämisestä sekä väkivaltaisten tietokonepelien pelaamisesta. Seuraavaksi kartoitettiin nuoren asuinympäristöä ja koulun ilmapiiriä. Kysyttiin myös käytetäänkö vastaajan kaveripiirissä huumaavia aineita sekä varasteleeko tai tappeleeko joku vastaajan ystävistä. Kyselyn loppupuolella vastaajalta kysyttiin omista luonteen piirteistä ja tavasta reagoida erilaisiin tapahtumiin. Näistä kysyttiin määrittelevien arvioiden muodossa, kuten olen huolellinen, toimin usein mielijohteesta tai otan joskus riskejä pelkän huvin vuoksi. 9. luokkalaiset saivat vielä määritellä kuvaavatko väitteet, kuten syytän muita virheistäni, kyllästyn helposti, otan huomioon toisten tunteet ja en näytä tunteitani, vastaajan luonnetta. Vastaajalta kysyttiin lisäksi arviota tulevasta rikoskäyttäytymisestä sekä väkivallan pelosta ja turvallisuuden tunteesta erilaisissa paikoissa. Kysyttiin myös, onko väärin, jos joku ystävistä valehtelee vanhemmilleen, lataa laittomasti materiaalia verkosta tai varastaa kaupasta. Viimeisenä 9. luokkalaisilta kysyttiin vielä omaan terveyteen liittyen unen määrästä ja laadusta. Taustamuuttujia ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, suunnitelmat peruskoulun jälkeen, koulunkäynnin sujuvuus, vanhempien työmarkkina-asema ja perheen taloudellinen tilanne.

The survey studied the extent, frequency and nature of self-reported offending among young people in Finland as well as their attitudes towards crime and experiences of being victims. The 2012 survey, which is the seventh of its kind, differs from the surveys of previous years in that it was expanded to include sixth-graders (pupils aged 12-13) in addition to ninth-graders (pupils aged 15-16). Questions covered truancy, vandalising school property or other property, theft, shoplifting, motor vehicle theft, burglary, online piracy, bullying, taking part in a fight, assault, robbery, possession of a weapon, alcohol use, and use of other intoxicating substances. If the respondents admitted to having done any of the acts mentioned, they were asked whether they had done it in the previous 12 months and how many times. Relating to some of the offences, the respondents were also presented with specifying questions about the last time they had committed the act, for example, whether they had acted alone, whether they had been drunk at the time, whether the act had been revenge for some previous incident, what they had stolen, and whether the motive for a violent act had been discriminatory. Ninth-graders were also asked whether the police had found out about the offences committed. The respondents were also asked whether they had been a victim of vandalism, violent robbery, theft, bullying, threats of violence, assault, discriminatory harassment or violence, parental corporal punishment, or cyberbullying and cyberthreats. If the respondents had been a victim of any of the acts, they were asked whether they had experienced it in the previous 12 months and how many times. Relating to some of the experiences, the respondents were also presented with specifying questions about the last time they had been a victim of the crime, for instance, whether the perpetrator had been male or female, how old the perpetrator had been, what his/her ethnicity had been, whether the respondent had sustained injuries, and what had been stolen. Relating to experiences of violence, the respondents were further presented with a list of people (e.g. friend, mother, father, unknown adult, teacher, coach/instructor) and asked whether any of them had physically assaulted them (hit, kicked, or used a weapon). Family and circumstances at home were surveyed with questions about the extent to which parents supported and were interested in the respondent's life. Relating to leisure time, questions probed how often the respondents were away from home in the evenings, visited parties, spent long periods of time online, watched violent films etc. Questions on neighbourhood and school investigated the prevalence of graffitis, vandalism and alcohol/drug abuse in the neighbourhood, and the prevalence of vandalism and disruptive behaviour at school. The respondents were also asked whether their friends had used cannabis, shoplifted or been in a fight in a public place. A number of items from the Big Five Inventory (John et al.) were presented and the respondents were requested to indicate to what extent they thought the characteristics applied to them (e.g. "I am talkative", "I tend to be lazy"). Additionally, the respondents were asked to what extent they agreed with statements relating to their propensity to take risks, tendency to think ahead and to be considerate of others (e.g. "Sometimes I take a risk just for the fun of it", "If people get upset over something I do, that's their problem, not mine"). Finally, the respondents were asked the future probability of them shoplifting or being in a fight, insecurity experienced in certain places, acceptability of certain acts for young people (e.g. lying, online piracy, shoplifting), and to what extent they agreed with statements relating to breaking the law (e.g. "It is acceptable to take revenge on a person who hurts/insults a friend of mine"). Respondents on the ninth grade were asked additional questions. Questions charted sleep problems as well as whether the respondents felt certain descriptions (found in the Antisocial Process Screening Device–Self-Report, Frick et al.) applied to them (e.g. "I blame others for my mistakes", "I keep same friends"). The background variables included, among others, the respondent's sex, age, country of birth, school performance (maths, Finnish, English), and household composition as well as years lived in the municipality of residence, attendance in remedial education during the school year, language spoken at home, parents' economic activity, perceived financial circumstances of family, and whether R had ever had to repeat a grade. Ninth-graders were also asked their dating status and plans after basic education.

Todennäköisyysotanta: suhteutettu ositettu otantaProbability.Stratified.Proportional

Probability: Stratified: ProportionalProbability.Stratified.Proportional

Itsetäytettävä lomakeSelfAdministeredQuestionnaire

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1002/cbm.1940
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104097
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=9df9d958615b51440cb866754482cd2829647e39a92f05293221248b8e8ea23b
Provenance
Creator Kivivuori, Janne; Salmi, Venla
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2015
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland