Korkeakoulusta työelämään: diplomi-insinöörit 1998

Korkeakoulusta työelämään -tutkimuksissa kartoitetaan eri alojen ammatti- ja tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään valmistumisen jälkeen. Tähän kyselyyn vastasivat teknillisen alan korkea-asteen tutkinnon tiedekorkeakoulussa suorittaneet henkilöt, esimerkiksi diplomi-insinöörit ja arkkitehdit. Kyselyn pääteemat ovat opinnot, nykyinen työtilanne ja arvio urasta tulevaisuudessa. Aluksi tarkasteltiin vastaajan suorittamaa tutkintoa keräämällä siitä perustietoja, kuten aloitusvuosi, korkeakoulu, opintoviikkomäärä ja valmistuiko vastaaja suunnitellussa aikataulussa. Sen jälkeen tiedusteltiin vastaajan ammatillista ja pohjakoulutusta sekä työkokemusta ennen opintojen alkua. Vastaajalta kysyttiin myös työharjoittelusta, muusta työssäkäynnistä ja muista yhteyksistä työelämään opiskeluaikana sekä harkitsiko vastaaja missään vaiheessa opintojensa keskeyttämistä ja mistä syystä. Lisäksi hän arvioi kielitaitonsa tasoa sekä minkä verran opiskelun aikana saavutetut eri valmiudet (esimerkiksi omatoimisuus, ATK-valmiudet, viestintävalmiudet ja kyky teoreettiseen ajatteluun) ja suoritetun koulutuksen eri piirteet (esimerkiksi opettajakunnan omat työelämäyhteydet ja opintojen monialaisuus) auttavat työelämään sijoittumisessa ja siinä menestymisessä. Seuraavaksi siirryttiin tarkastelemaan nykyistä työtilannetta ja vastaajalta kysyttiin hänen pääasiallista toimintaansa. Työssäkäyviltä vastaajilta tiedusteltiin muiden muassa työnantajaa, työnantajan/oman yrityksen toimialaa, omaa ammattinimikettä, bruttopalkkaa, asemaa organisaatiossa ja kuinka pysyväksi vastaaja arvioi nykyisen työnsä. Lisäksi esitettiin nykyistä työtä koskevia väittämiä ja pyydettiin pohtimaan syitä mahdolliseen yrittäjänä toimimiseen sekä opiskelijoilta kysyttiin syitä, miksi he opiskelevat. Sen jälkeen kartoitettiin arvioita työtilanteesta, asemasta ja bruttopalkasta viiden vuoden kuluttua. Vastaaja pohti, onko hänellä tulevaisuudessa minkälaiset mahdollisuudet työllistyä eri maantieteellisille alueille, minkälaiseksi hän arvioi oman asemansa työmarkkinoilla verrattuna muihin eri tutkintoja suorittaneisiin työntekijöihin ja aikooko hän hakea joskus vielä johonkin tutkintoon johtavaan opiskeluun. Lopuksi esitettiin työuraa ja elämää koskevia väittämiä, esimerkiksi "Haluan, että työssäni on haasteita" ja "Tavoitteenani on pysyvä työpaikka" sekä vastaajat saivat kertoa vapaasti tutkinnostaan ja koulutuksestaan tulevan työuran perustana. Taustamuuttujia ovat sukupuoli, syntymävuosi, perhesuhteet ja alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä.

The survey series charts the employment situation of polytechnic and university graduates of various disciplines after graduation. In this survey, the respondents were Masters of Science in Technology graduated from universities, i.e. graduate engineers and architects. The main themes included studies, current employment situation and estimates of future employment prospects. First, the respondents were asked to give basic information about their degree, including the year when they began to study, their university, the number of credits, and whether they had graduated on schedule. The respondents' basic and vocational education was queried, as well as their work experience before beginning studies. In addition, their practical training, working and other connections to the labour market during the studies were canvassed, as well as whether they had ever considered dropping out of university and for what reason. The respondents estimated their language skills and the extent to which various skills and abilities they had acquired during their studies (e.g. independent initiative, computer skills, communication skills, ability to think theoretically) and different characteristics of university studies (e.g. the teachers' labour market contacts, interdisciplinary nature of studies) support their transition to and succeeding in working life. Next, the respondents' current employment situation was surveyed. Their economic activity was also examined, and those who were employed at the time of the survey were asked about their employer, industry of employment, job title, gross income, status in their workplace, number of employees in their workplace, and the estimated stability of their job. They were also presented with a set of attitudinal statements on their work, as well as asked to give reasons for involving in entrepreneurship if they were self-employed. Those who were studying were asked what they studied. In addition, the respondents estimated what their employment situation, status and gross income would be after five years. They also estimated their future employment opportunities in various geographical regions, their future status in the labour market compared with other applicants holding other degrees, and whether they were going to study more in the future in order to pursue another degree. Finally, the respondents were presented with a set of statements on career and life, such as "I want my job to be challenging" and "My objective is to find a stable job". In addition, the respondents had a chance to freely tell about their degree and education as the basis for their future career. Background variables included the respondent's gender, year of birth, marital status, and number of children aged under 18.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2303
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f16b2352464190837e14c3031d97fca034c568991dddd5f9f1a9867032fa6d06
Provenance
Creator Korhonen, Kristiina; Mäkinen, Raimo; Valkonen, Sakari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland