Lastentarhanopettajaliiton jäsentutkimus 1999

Tutkimus kartoitti lastentarhanopettajien mielipiteitä työyhteisöstä, jäsenyydestä Lastentarhanopettajaliitossa ja Opetusalan Ammattijärjestössä, ammattiyhdistysliikkeen tehtävistä, paikallisesta ay-toiminnasta sekä liiton tiedotuksesta. Aluksi kysyttiin vastaajien koulutusvalinnoista, jatkokoulutuksesta, nykyisistä työtehtävistä, työnantajasta, palvelussuhteen laadusta ja kestosta, työmäärästä, työkiireistä sekä palkasta. Lastentarhanopettajien työyhteisöön liittyen esitettiin useita väittämiä mm. työnjaosta, yhteistyöstä, vuorovaikutuksesta, lapsiryhmän koosta, päiväkodin johtajan roolista sekä virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäksi kysyttiin, mikä työssä on parasta ja mikä huonointa. Jäsenyyteen ja ammattiyhdistystoimintaan liittyen kartoitettiin vastaajan Lastentarhanopettajaliiton jäsenyyden syitä ja ay-luottamustehtäviä sekä liiton ominaisuuksia ja jäsenpalvelutehtäviä. Vastaajat kertoivat kuinka kauan he ovat olleet liiton jäseniä. Lisäksi he arvioivat jäsenmaksun määrää sekä hyvän ammattiliiton ominaisuuksia. Tiedotusta tarkasteltiin kysymällä, kuinka tärkeitä tietolähteitä esimerkiksi työtoverit, työnantaja, luottamusmies, LTOL:n ja OAJ:n lehdet sekä televisio ovat vastaajan edunvalvontaan ja ammatilliseen identiteettiin liittyvissä asioissa. Lopuksi vastaajat arvioivat sekä Lastentarhanopettajaliiton että Opetusalan ammattijärjestön toimistojen ominaisuuksia ja hahmottelivat LTOL:n lähitulevaisuuden tehtäviä. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, asuinpaikka, siviilisääty ja kotona asuvien alle 18-vuotaiden lasten lukumäärä.

The survey charted kindergarten teachers' views on work community, membership in the Association of Kindergarten Teachers and in the Trade Union of Education in Finland, tasks of a trade union movement, local trade union activity, and the information services of the association. The respondents were asked questions on their education, current job, employer, nature and duration of employment contract, workload, pace of work, and salary. They were presented with a set of statements on kindergarten teachers' work community. Topics covered in the statements included distribution of work, cooperation, interaction, group size, role of the kindergarten director, and collective agreement/collective bargaining agreement. The respondents also indicated what they liked best and worst about their job. Further questions pertained to the association membership and trade union activity. The reasons for the respondents' membership in the association were queried, as well as their elected offices in the trade union. Views on the characteristics of the association and its member services were canvassed. The respondents also indicated the duration of their membership in the association and estimated the amount of the membership fee and the properties of a good trade association. Information services were surveyed by asking the importance of colleagues, employer, shop steward, magazines of the Association of Kindergarten Teachers and the Trade Union of Education in Finland, and TV as sources of information on the respondents' professional identity and looking after their interests. Finally, the respondents expressed their opinions on the offices of the Association of Kindergarten Teachers and the Trade Union of Education in Finland and outlined the tasks of the association in the near future. Background variables included the respondent's gender, year of birth, municipality of residence, marital status, and number of children under 18 in the household.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2332
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b7b775f9f82b52884b33a5432a0f996cb99ad0612cceb013c7eba418ec770946
Provenance
Creator Keckman-Koivuniemi, Hannele
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland