Den nationella SOM-undersökningen 1994

DOI

Since 1986 the research project ´Samhälle Opinion Massmedia´ (SOM) has been carrying out an annual nation-wide survey of Swedish opinions. This is accordingly the ninth survey in this series. The questionnaire was divided into six subject fields: mass media; politics and society; energy, nuclear power and environment; Sweden and the rest of the world; leisure; and background. Most of the questions are replications of questions asked in one or several previous SOM-surveys. New questions dealt with equality between men and women; Sweden´s future relation to the European Union; confidence in various groups concerning information about the European Union; the importance of various issues for the respondent´s own opinion on a Swedish membership of the European Union; opinion on establishment of various activities in the respondent´s own municipality; the rights of various ethnical groups to look after their interests; and radio channels listened to. The respondents also had to place the political parties on a scale measuring attitude towards christian values. Purpose: The main purpose is to establish time series that enable researchers to analyse how various changes in society affect people's attitudes and behaviour.

Detta är den nionde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier. 1994 års undersökning består av sex sammanhållna delar: massmedier; politik och samhälle; energi, kärnkraft och miljö; Sverige och omvärlden; fritid samt bakgrundsfrågor. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över tid finns det i SOM-serien tidsserier om bland annat medieanvändning, politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika samhällsinstitutioner och grupper. Nya frågeställningar i denna undersökning tar upp jämställdhet mellan kvinnor och män; Sveriges framtida förhållande till EU; förtroende för olika grupper när det gäller information i EU-frågor; olika frågors betydelse för den egna åsikten om ett svenskt EU-medlemskap; inställning till etablering av olika verksamheter i den egna kommunen; olika etniska gruppers rätt att ta tillvara sina egna intressen; samt lyssnande på olika radiokanaler. Respondenterna fick även placera de politiska partierna på en skala efter deras inställning till kristna värden. Syfte: Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002354
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2bc66f0211224e619346768903eb9586bf25da0ba527ad3af77a6bc4e61c69ae
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1996
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige