Data för citationsanalys inom området förmågeutveckling

DOI

Bibliographic raw data, inclusion data and tag cluster data for a citation analysis in the area of capability development. The data is meant to be loaded in the literature review tool JSnowball. The files ”Data for capability development citation analysis JSnowball” and ”Final data for capability development citation analysis JSnowball” contain input to the software JSnowball, an open source software that can be downloaded at: https://github.com/dansarie/jsnowball/releases. A source archive of the current JSnowball version at the time of publication (0.1.2) is included. The files are also readable as plain text files and follow the JSON standard. The file ”Final data for capability development citation analysis JSnowball” contains all analyzed citations.

Bibliografisk rådata, urvalsdata och klustring för en citationsanalys inom området förmågeutveckling. Datan är avsedd för hantering i litteraturstudiemjukvaran JSnowball. Filerna ”Data for capability development citation analysis JSnowball” och ”Final data for capability development citation analysis JSnowball” innehåller inmatningsdata till programvaran JSnowball, en open source-programvara som kan laddas ner från: https://github.com/dansarie/jsnowball/releases. Ett källkodsarkiv med den senaste versionen av JSnowball vid publiceringstillfället (0.1.2) är bifogat. Filerna är även läsbara som råtextfiler som följer JSON-standard. Filen ”Final data for capability development citation analysis JSnowball” innehåller alla analyserade referenser.

The fields are selected to cover capability system development as illustrated in Figure 1 of the article, and articles were selected to give a representative description of each field. The focus was to capture the relation between fields and a broad enough description to provide for an understanding of how each field could support capability development. The aim is not to represent a systematic review of the fields discussed. Data resulted in Figure 2.

Områdena är valda för att täcka förmågeutveckling såsom visas i Figure 1 i den tillhörande publikationen, och artiklarna valdes ut för att ge en representativ beskrivning av varje område. Fokuset låg på att fånga relationen mellan de olika fälten och att ge en tillräckligt bred beskrivning för att skapa förståelse för hur varje område kan agera stöd i förmågeutveckling. Avsikten var inte att göra en systematisk översikt över de områden som tas upp. Data resulterade i Figure 2.

Other

Övrigt

Document analysis

Dokumentanalys

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/31df-zf05
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=88a2c1ea6c44b6eae2e8a74ed0ede0e0f5940c97e85a30b8217835a61ee19cdb
Provenance
Creator Liwång, Hans
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2023
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences