Den nationella SOM-undersökningen 1991

DOI

This dataset contains information from the sixth study in a series of annual SOM-surveys. The questionnaire was divided into six subject fields: mass media; politics and society; energy, nuclear power and environment; Sweden's relation to other countries; leisure; and background. Many of the questions are replications of questions asked in previous SOM-surveys, but there is also a number of questions not asked in previous surveys. These questions deals with the content of local morning papers; visits to foreign countries; Swedish television's treatment of those in power in other countries; own and next of kin's utilization of different services, and if one is working within any of these services; judgement of different local services; the Middle East crisis; TV-channels; thoughts of moving to another country, and to which country you should move if you were forced to. Purpose: The main purpose is to establish time series that enable researchers to analyse how various changes in society affect people's attitudes and behaviour.

Detta är den sjätte undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier. 1991 års undersökning består av sex sammanhållna delar: massmedier; politik och samhälle; energi, kärnkraft och miljö; Sveriges förhållande till omvärlden; fritid; samt bakgrundsuppgifter. Många av frågorna har ställts i tidigare SOM-undersökning, men ett antal frågor har tillkommit. Nya frågeställningar i Riks-SOM 1991 gäller innehållet i den lokala morgontidningen; besök i olika länder; Sveriges Televisions behandling av de styrande i andra länder; det egna och nära anhörigas utnyttjande av olika serviceområden samt om man själv arbetade inom något av dessa serviceområden; omdömen om olika kommunala serviceområden; Mellanösternkrisen; tittande på olika tv-kanaler; funderingar på att flytta till ett annat land och i så fall vilket, samt vilket land man skulle flytta till om man var tvungen att flytta. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över tid finns det i SOM-serien tidsserier om bland annat medieanvändning, politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika samhällsinstitutioner och grupper. Syfte: Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002357
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b2af39ff74aa6ebdbd362f3ba783621032a2c0c0b0f9fd9f08cab692edc1be97
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1993
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige