Työelämän käytännöt 2012: työntekijät

DOI

Työelämän käytännöt 2012 -tutkimus on kansainvälisen MEADOW-konseptin mukainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on koota kattavaa tietoa yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnasta. Työntekijöille suunnatussa kyselyssä tutkimusaiheina ovat työpaikan ominaisuudet, muutokset ja niiden hyödyllisyys, työntekijän oma työnkuva, toimintamahdollisuudet, suhteet työyhteisöön ja hyvinvointi. MEADOW (Measuring the Dynamics of Organisation and Work) on EU:n rahoituksella kehitetty väline vertailukelpoisen tiedon tuottamiseksi työn ja organisaatioiden muutoksista sekä näiden taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista eri EU-maissa. MEADOW:n erityispiirre on, että lähtökohtana on koota samoista organisaatioista sekä työnantajilta että työntekijöiltä monipuolisia tietoja, jotka voidaan yhdistää toisiinsa. Myös muissa Pohjoismaissa, kuten Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, on hyödynnetty MEADOW-konseptia. Suomessa kerättyyn kyselyyn on liitetty kansallisia kysymyksiä (lisätietoa lomakkeiden välisistä eroista väliraportissa, kts. Käytön ja kuvailun oheismateriaalit). Työnantajien (FSD2955) ja työntekijöiden (FSD2954) aineistot ovat yhdistettävissä yritystiedon (kohdenro-muuttujan) avulla. Tämä aineisto sisältää työntekijöille suunnatun kyselyn tulokset. Kyselyn aluksi vastaajalta varmistetaan, että hän työskentelee edelleen vuoden 2010 rekisteritietoihin perustuvassa yrityksessä ja kysytään, missä ammatissa hän toimii tässä työpaikassa. Sitten vastaajalta tiedustellaan työn ominaisuuksia, kuten työsuhteen laatua, työn kielivaatimuksia, johtotehtäviä ja ryhmissä työskentelyä. Jos henkilö työskentelee tiimeissä, häneltä kysytään tarkemmin ryhmän ominaispiirteistä ja sen keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Seuraavaksi vastaaja arvioi yrityksen tai organisaationsa toimintaa ja omaa työskentelyään työpaikalla. Häntä pyydetään antamaan kouluarvosana työpaikan ilmapiiriä ja toimivuutta kuvaaville termeille kuten henkilöstöstä ja oikeudenmukaisuudesta huolehtimiselle, luottamukselle ja yhteistyölle sekä innostukselle ja osaamiselle. Lisäksi vastaaja arvioi työnsä vaativuutta ja kiireisyyttä, häneltä kysytään esimerkiksi ylitöiden tekemisestä ja työajan ulkopuolella työskentelystä. Yrityksen toiminnan kahdesta viimeisimmästä vuodesta vastaajalta kysytään työpaikalla sinä aikana tapahtuneista muutoksista kuten, ovatko ne vaikuttaneet kielteisesti vai myönteisesti hänen työntekoon, ovatko ne olleet tarpeellisia ja onko hän tyytyväinen muutoksia koskevaan päätöksentekoon. Seuraavat kysymykset koskevat vastaajan tilannetta työssään tällä hetkellä. Häneltä tiedustellaan muun muassa työhön liittyviä vaikutusmahdollisuuksia, suoritusten arviointeja, työnantajan ja työntekijän suhdetta ja työtyytyväisyyttä. Vastaajalta kysytään myös hänen ammattitaidostaan ja sen hyödyntämismahdollisuuksista työssä sekä työhön liittyvästä koulutuksesta. Lisäksi vastaajalta kysytään työajoista ja käsityksiä oman työllisyyden varmuudesta, kuten onko työpaikalla irtisanottu kahden viime vuoden aikana työntekijöitä. Lopuksi vastaajalta kysytään hyvinvoinnista, kuten tunteeko itsensä vahvaksi ja tarmokkaaksi työssään, onko hänellä stressiä ja minkä arvosanan hän antaisi työkyvylleen. Aineistossa on useita taustamuuttujia, joista bv-alkuiset muuttujat tulevat rekisteristä. Taustamuuttujina ovat muun muassa sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, ansiotyövuodet, palkkausmuoto ja tulot.

The survey studied organisational practices, organisational change, job characteristics, workplace relations and well-being at work in Finland from the employee perspective. The contents of the survey were influenced by the MEADOW (Measuring the Dynamics of Organisations and Work) tool created to collect data on change at work and in organisations at the European level, both from employers and employees. Another influence were the national MEADOW surveys in Sweden, Norway and Denmark. This dataset forms the Finnish employee-level MEADOW survey. However, the Finnish survey also includes some national questions. Data were collected from employees of the private and public sector organisations that had participated in the employer survey. Both employer (FSD2955) and employee (FSD2954) surveys have been archived and the data can be combined using the organisation number variable. First, the respondents were asked whether they still worked at the organisation in question and what their job was. Job characteristics were charted with questions on work contract, working hours, use of foreign languages at work, supervisory or management responsibilities, presence and nature of group or team work, team member influence. The respondents were asked to evaluate their workplace regarding a number of aspects, for instance, enthusiasm, competence, employee well-being, management, utilisation of staff ideas. Assistance received from supervisor, co-workers or clients in difficult or overload situations, targets set for the job, achieving these targets, and working to tight deadlines or at speed were charted. Further questions investigated how often the respondents worked at home, or worked or were contacted outside normal office hours. Changes in work organisation were studied with questions on what kind of changes had been done in the organisation in the past two years, including changes in task division, organisational structure, working methods or systems, whether these changes had had impact on the respondent's work tasks, job security, career, meaningfulness of job, workload or pay. The necessity of these changes and R's satisfaction with involvement in the change process were charted. Possibility to participate in decision-making regarding own duties, and performance appraisal and its consequences were studied as well as own image of and pride in the work. Other topics included level of educational achievement or prior work experience required for the job, requirements regarding learning new things, helping others with advice, participation in improving own work or developing new products or services, participation in training or education paid by the employer, and sufficiency of training regarding work duties. Working time questions investigated working time arrangements, shift work, own influence over shifts, and unpaid and paid overtime. Employment security was charted by asking about likelihood of losing the job. Satisfaction with working time arrangements, job security and pay as well as what kind of changes had happened in staff numbers in the past two years were studied. Finally, employee well-being was investigated with questions on positive feelings about work, overall job satisfaction, feelings of stress, days of absence, and self-perceived work capability. Background variable included R's gender, age, household composition, highest level of education attained, number of years in paid work after full-time study, pay type and level, and occupation.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
DOI https://doi.org/10.1111/1748-8583.12203
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:tuni-202305115693
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c04f75aa4a7968f3908b0cf8c78fbebcc3776becf9cdbdf6b91a1fa62094d8b9
Provenance
Creator Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuskeskus; University of Tampere. Work Research Center (WRC)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2014
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland