Ammattiin opiskelevien liikunnan lisäämisen ja istumisen vähentämisen interventiotutkimus: opiskelijahaastattelut 2015-2017

Aineiston opiskelijahaastattelut on kerätty Let's Move It -hankkeessa, jossa tutkittiin ammattikouluopiskelijoiden istumista ja liikunnallista aktiivisuutta yli vuoden kestäneellä tutkimusjaksolla. Ensimmäiset haastattelut toteutettiin pian noin kahden kuukauden mittaisen interventiojakson jälkeen. Seurantahaastattelut kerättiin noin vuosi ensimmäisten jälkeen. Tutkimusta rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM/81/626/2014) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (201310238). Opiskelijat jaettiin hankkeen tutkimuksessa verrokki- ja interventioryhmiin. Interventioryhmä osallistui monimuotoisiin liikunnan lisäämisen ja passiivisen ajan vähentämisen toimenpiteisiin, kuten kuuteen Let's move it-ryhmätapaamiseen sekä taukojumppiin, ja oppilailla oli mahdollisuus käyttää esimerkiksi jumppapalloja tunneilla. Lisäksi oppilaitoksissa suoritettiin julistekampanja ja oppilaille tarjottiin materiaalia nettisivujen ja työkirjan avuin. Hankkeesta on arkistoitu myös kvantitatiivisia aineistoja (FSD3212, FSD3445 ja FSD3446). Haastatteluissa noudatettiin tarkasti haastatteluohjeita ja -runkoa, joka sisälsi neljä teemaa: 1) liikuntatottumusten muutos, 2) oman liikunnan lisäämis-, ylläpito- ja hallintakeinot, 3) ajatukset liikunnasta ja liikkujaidentiteetistä sekä 4) interventio-ohjelma. Jatkohaastattelussa oli myös viides teema, mittaukset. Haastateltavilta kysyttiin esimerkiksi, mikä heidän mielestään on liikkumista, mikä heitä motivoi liikkumaan, suunnittelevatko he liikkumistaan etukäteen ja millaisia liikkumistavoitteita heillä on. Lisäksi kysyttiin haastateltavien näkemyksiä istumiseen ja sen vähentämiseen liittyen. Lopuksi interventioryhmään kuuluvilta pyydettiin palautetta hankkeen tapaamisista ja materiaaleista. Seurantahaastatteluissa toistettiin samat teemat ja käytettiin myös virikekuvia ja väittämiä. Viimeiseksi kysyttiin haastateltavan kokemuksista liikemittarin käyttöön liittyen. Taustatietoina haastatelluista on kerätty sukupuoli ja ikä. Lisäksi tutkimukseen liittyen kerrotaan tutkimuksen aloitusajankohta (tutkimuserä/batch) sekä kuuluiko haastateltu verrokki- vai interventioryhmään. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Kontrolloitu koe: kenttä- tai interventiokoeExperiment.FieldIntervention

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3437
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=390b319685f1001904c7a8f33537a71b237802fe812804cce528241d387ee5a5
Provenance
Creator Hankonen, Nelli; Haukkala, Ari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Suomi; Pääkaupunkiseutu; Suomi