Mobile Phone Use of Late Teens 1998-1999

Tutkimuksessa on selvitetty myöhäisnuorten matkapuhelimen käyttöä. Aineistossa tarkastellaan nuorten näkökulmasta kännykän merkityksiä ja rooleja nuorten arkipäivän elämässä, kaveripiirissä ja koulumaailmassa. Aineisto koostuu 27 haastattelusta, jotka on tehty vuosina 1998-1999 eri puolella Suomea asuville 16 - 18-vuotiaille tytöille ja pojille. Aineisto on yhteismitaltaan noin 697 sivua, yksi haastattelu on pituudeltaan keskimäärin 26 sivua. Vuonna 1998 tehtyjä haastatteluja voi kuvailla laajemman tutkimusprojektin pilottivaiheen haastatteluiksi. Suurin osa haastatteluista on yksilöhaastatteluja, mutta mukana on myös kolme ryhmähaastattelua. Kahta nuorta on haastateltu sekä vuonna 1998 että 1999. Osaa nuorista on haastateltu uudelleen myöhempinä tutkimuskertoina. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata. Haastatteluissa keskusteltiin nuorten kanssa laajasti kännykän käyttökulttuurista. Nuoret kertoivat myös vapaasti perheestään, opinnoistaan, harrastuksistaan ja kavereistaan, minkä yhteyteen kännykän käyttöä koskevat kysymykset usein kytkeytyivät. Kysymyksiä ovat olleet mm.: milloin kännykkä on otettu käyttöön perheessä, millainen osto- ja käyttöönottoprosessi oli, millaista käyttömäärä on, miten hinnat vaikuttavat käyttöön, miten tekstiviestiä käytetään ja millaista kännykän hyväksyttävä käyttö on. Lisäksi on käsitelty sellaisia aiheita kuin tyttöjen ja poikien erilainen kännykän käyttökulttuuri, uudet haluttavat toiminnot, kännykkäteknologian kehitys, operaattorit, kännykkämerkit ja mallit sekä mainonta.

The survey charted the late teens' use of mobile phones in Finland. The archived data consist of interviews conducted with late teens (aged 16-18) between 1998 and 1999. Topics covered the use of mobile phones with friends, in everyday life and in school. The dataset comprises 27 interviews. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotantaNonprobability

Non-probabilityNonprobability

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2182
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0e2c314e54f91fab21119e1b799c82d3328125b40454f4b3ab97af0e1da5bfec
Provenance
Creator Kasesniemi, Eija-Liisa
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2006
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland