Linux User Perspectives on Operating Systems 2008-2009

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten Linux-käyttäjien mielikuvia kolmesta eri käyttöjärjestelmästä: Windows, Mac OS X ja Linux. Kysely koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa selvitetään vastaajan taustatietoja ja kansalaisaktiivisuutta. Toinen osa koostuu Osgood-asteikollisista käyttöjärjestelmiä koskevista 35 mielikuvamuuttujan patteristoista. Kolmannessa osassa vastaajilta kysytään tarkentavia kysymyksiä liittyen Linuxin käyttöön ja Linux-yhteisössä toimimiseen. Keskeisessä asemassa kyselyssä oli 35 vastakohtaparin kysymyspatteristo, jonka avulla selvitettiin vastaajien mielikuvia kolmesta käyttöjärjestelmän osa-alueesta: käyttökokemuksesta, eettisyydestä ja luotettavuudesta. Vastaajia on pyydetty määrittelemään käsityksiään käyttöjärjestelmistä sijoittamalla ne vastakohtien, kuten hyvä-paha välille asteikolla 1 erittäin hyvä - 7 erittäin paha. Vastakohtaparien muodostamisessa on hyödynnetty Charles Osgoodin 1950-luvulla kehittämää semanttisen differentiaalin tekniikkaa, jolla on tarkoitus mitata johonkin asiaan liittyviä konnotatiivisia merkityksiä. Lopuksi vastaajilta kysyttiin miksi he käyttävät Linuxia. Taustamuuttujina ovat mm. poliittinen aktiivisuus ja suuntautuminen, koulutus sekä ammattiasema ja onko vastaaja osallistunut Linux-järjestelmän ohjelmointiin tai muulla tavoin yhteisön toimintaan. Aineistoon liittyy haastattelut, jotka on myös arkistoitu: FSD2965 Linuxia käyttävät naiset: haastattelut 2010-2012.

The study investigated the views of Finnish Linux users on three operating systems: Windows, Mac OS X and Linux. The respondents' images of operating systems were charted by asking them to rate each OS on a semantic differential scale (seven-point scale between opposite adjectives, e.g. "easy to use - difficult to use", "just - unjust"). Further questions charted participation in the Linux community, and the respondents were asked whether Linux was their primary operating system, which Linux distribution they used, whether they had participated in developing Linux, on what level they had participated in the activities of the Linux community (online, local, national), and what their main reasons for using Linux were. Background variables included the respondent's gender, year of birth, type of municipality of residence, education, economic activity and occupational status, politicial party choice if parliamentary elections were held at the time of the survey, and participation in the activities of voluntary or civic organisations/associations.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201312191774
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=54b55fd9f7f9214e9d17dbfc91d31672c9bc59e82daac26d6d4b7c7561b18db9
Provenance
Creator Karvinen, Juho
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2014
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland