Yhdeksäsluokkalaisten kirjoituksia onnellisuudesta 2019

Aineisto koostuu 28 vapaamuotoisesta kirjoitusvastauksesta, joissa yhdeksännen luokan oppilaat kertovat heidän onnellisuuteensa vaikuttavista asioista. Aineisto on osa tutkimusta, jossa kartoitettiin yhdeksäsluokkalaisten luontosuhdetta luontosuhdekyselyn ja onnellisuuskertomusten avulla. Alkuperäinen aineisto on kerätty paperilomakkein koulupäivän aikana ja arkistoitu aineisto koostuu tutkijoiden sähköiseen muotoon jäljentämistä kirjoituksista. Nuoria pyydettiin kirjoittamaan yhtenäinen kertomus otsikolla "Onnellisuuteeni vaikuttavat asiat". Keskeisiä onnellisuuteen liitettyjä aiheita kirjoituksissa ovat muun muassa perhe, ystävät, luonto ja harrastukset. Useat vastaajat kirjoittivat myös terveyden, koulun ja turvallisen elinympäristön liittyvän omaan onnellisuuteen. Aineisto ei sisällä taustatietoja osallistujista. Tämän kvalitatiivisen aineiston kirjoitukset ovat yhdistettävissä Tietoarkistoon arkistoidun kvantitatiivisen FSD3402 Yhdeksäsluokkalaisten luontosuhde 2019 -kyselyn vastauksiin henkilökohtaisen koodin avulla. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

This dataset consists of 28 texts written by ninth-graders on what affects their happiness. The data were collected as part of research that charts ninth-graders' connection with nature through a questionnaire (the Nature Relatedness Scale) and writings on happiness. The data were originally collected as a paper questionnaire during the school day. The dataset consists of the writings as copied by the researchers and converted into digital format (text files). The ninth-graders were asked to write a coherent account or description of the things that affected their happiness. Central themes that emerged in the pupils' writings were, among others, family, friends, nature and hobbies. Many of the ninth-graders also wrote about the effect of health, school and a safe living environment on their happiness. The dataset does not contain any background information on the participants. The written texts in this qualitative dataset can be connected to the quantitative dataset FSD3402 Ninth-Graders' Connection with Nature 2019, which is also archived at FSD. The qualitative texts can be connected to the responses in the quantitative dataset with a unique personal code number that was given to each respondent. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Oma kirjoitus tai päiväkirja: paperimuotoinen kirjoitusSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered writings and/or diaries: PaperSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:tuni-202301041095
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ca0e73ca487cbf9def695a5fde270cd04c7173b14a0a90e35a873cb185a6173e
Provenance
Creator Kulha, Saija; Huttunen, Sari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2020
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Pohjois- ja Itä-Suomi; Länsi-Suomi; Finland; Northern and Eastern Finland; Western Finland; Suomi; Finland