Lapsesta aikuiseksi: 20-vuotiaiden haastattelu 1980: tekstiaineisto

DOI

Haastattelu on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. 20-vuotiaiden haastattelun teemat vastasivat aikaisemman tutkimusvaiheen, 14-vuotiaille tehdyn haastattelun sisältämiä teemoja. Käsiteltyjä aiheita olivat nykyinen perhe, suhde vanhempiin ja vanhempien antama kasvatus, itsenäistyminen, suhde ikätovereihin ja vastakkaiseen sukupuoleen, päihteiden käyttö, koulutus ja tulevaisuuden odotukset. Aineistoon on luokiteltu tutkittavien vastaukset teemoittain. Paikoitellen vastaukset on kirjattu sellaisinaan, paikoitellen niitä on tiivistetty. Vastaukset on lisäksi koodattu SPSS-tiedostoksi aineistossa "FSD2125 Lapsesta aikuiseksi: 20-vuotiaiden haastattelu 1980". Tutkimusvaiheeseen kuuluu myös 20-vuotiaiden itsearvioinnit ja vapaa-aikakysely. Ensin vastaajalta kyseltiin primaariperheeseen liittyviä asioita, asumista, perheen kokoa sekä vanhempien ja sisarusten ikää. Asunto-olojen vakaisuutta ja viimeisen muuton syytä, sekä vanhempien työssäkäyntiä ja työaikaa tiedusteltiin. Edelleen esitettiin kysymyksiä päivähoidosta, perheen taloudellisesta tilanteesta ja perheenjäsenten terveydestä. Suhdetta vanhempiin kartoitettiin kysymällä esimerkiksi, minkä verran vastaaja keskustelee vanhempiensa kanssa, luottavatko vanhemmat häneen ja saako vastaaja vanhemmiltaan tukea ja ohjausta. Lisäksi vastaaja arvioi vanhempiensa keskinäistä suhdetta sekä omaa suhdettaan muihin perheenjäseniin ja sukulaisiin. Nuoren itsenäistymistä selvitettiin kysymällä, miten hän kokee kotona tai muualla asumisen, saako vanhemmiltaan taloudellista tukea ja vaikuttavatko vanhemmat vastaajan päätöksiin. Edelleen kysyttiin, mitä hän nykyisin pääasiallisesti tekee, milloin on muuttanut kotoa pois ja kuinka usein pitää yhteyttä kotiin. Suhdetta ikätovereihin selvitettiin kysymällä, kuinka monta ystävää vastaajalla on sekä kuinka pitkäaikaisia ja läheisiä ystävyyssuhteet ovat. Tupakoinnin, alkoholin ja huumeiden käytöstä sekä vapaa-ajanvietosta kyseltiin. Niin ikään kysyttiin mielipidettä esiaviollisesta seksistä ja avioliitosta. Koulutuksen osalta selvitettiin vastaajan peruskoulun jälkeistä tilannetta ja ammatinvalintaa. Tyytyväisyyttä omaan opintomenetykseen ja valintoihin pyydettiin arvioimaan. Työssäkäyviltä kysyttiin koulutuksen ja työn vastaavuutta ja työttömiltä työttömyyden kestoa ja vaikutusta mielialaan. Lisäksi selvitettiin armeijan käymistä ja suhtautumista tulevaisuuteen. Edelleen vastaajaa pyydettiin kertomaan, onko hänellä mielestään joitakin velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan ja onko yhteiskunnan tuki nuorille riittävää. Seuraavaksi tiedusteltiin nuoren kasvatuksesta. Vastaaja kertoi, kuinka hyvin vanhemmat olivat perillä hänen vapaa-ajanvietostaan ja onko heillä käytetty ruumiillista kuritusta. Edelleen hän arvioi, oliko vanhemmilla riittävästi aikaa hänelle lapsena, otettiinko häntä huomioon päätöksenteossa ja perustelivatko vanhemmat antamiaan sääntöjä. Lopuksi kartoitettiin vastaajan minäkuvaa, tyytyväisyyttä itseen ja vanhempien vaikutusta minäkuvan muodostumiseen.

The data are part of the Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development (JYLS), in which the same individuals have been followed over 30 years. At this research stage, data were collected using self-rating questionnaires, a free time activity questionnaire, and an interview. This dataset contains the transcribed responses to the questions presented in the interview. The responses have been categorised by theme; some have been recorded as such whereas others have been condensed. The dataset FSD2125 Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development (JYLS): Interviews of 20-Year-Olds 1980 includes the numerically classified responses. The interview topics corresponded to the themes in the interviews of 14-year-olds. Topics covered family, relationship with parents, upbringing received, becoming independent, relationship with peers and the opposite sex, use of alcohol and drugs, education, identity, and future expectations.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.04.028
Source http://urn.fi/urn:isbn:978-951-39-3894-9
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=97fcae031b44899ed33e3c421c35c935a1839269b1c2b4bcbc3353f59c3469e0
Provenance
Creator Pulkkinen, Lea
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.; The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland