Kännyköiden tulo kouluun: opettajahaastattelut 1997-2000

Aineistossa "Kännyköiden tulo kouluun - opettajahaastattelut 1997-2000" piirtyy kuva matkapuhelinilmiön synnystä ja kehityksestä suomalaisnuorten ja lasten keskuudessa. Aineistossa tarkastellaan opettajien näkökulmasta matkaviestinnän, lähinnä kännykän, merkityksiä ja rooleja nuorten koululaisten arkipäivän elämässä ja koulumaailmassa. Aineisto koostuu pääosin vuonna 1997 opettajille eri puolella Suomea tehdyistä haastatteluista. Aineisto sisältää yhteensä 33 opettajahaastattelua, 27 niistä on tehty vuonna 1997. Haastatteluja on lisäksi kolme (3) vuodelta 1998, kaksi (2) vuodelta 1999 ja yksi (1) vuodelta 2000. Aineisto on yhteismitaltaan noin 180 sivua. Vuosien 1999 ja 2000 haastattelut ovat pituudeltaan pisimpiä (13-27 sivua), vuosien 1997-1998 haastattelut ovat lyhempiä (keskimäärin 3-7 sivua). Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata. Vuosina 1997 ja 1998 tehtyjä haastatteluja voi kuvailla laajemman tutkimusprojektin pilottivaiheen haastatteluiksi. Pilottivaiheen nopeimmissa kartoitushaastatteluissa haastattelut ovat kestäneet vain noin puolisen tuntia. Tutkijat vierailivat kouluilla ja tapasivat välitunneilla opettajia ja selvittivät nuorten kännykkähistorian juuria kysymys-vastaus-revolveritekniikalla. Tutkijat nimittävätkin näitä varhaisen tiedonkeruun haastatteluja perushaastatteluiksi. Suurin osa haastatteluista on yksilöhaastatteluja, mutta mukana on myös kaksi parihaastattelua. Mukana on ollut 30 opettajaa ja kaksi (2) oppilaanohjaajaa, kaksi (2) opinto-ohjaajaa sekä yksi erityisopettaja. Vuosien 1997 ja 1998 haastatteluissa on keskusteltu opettajien kanssa sellaisista aiheista kuin: milloin kännykät ovat ilmestyneet kouluun, miten kännykät ovat yleistyneet, millaisilla oppilailla on kännyköitä, onko tyttöjen ja poikien kännykän käytössä eroja, missä oppilaat käyttävät kännyköitä, miten koulussa suhtaudutaan kännykän käyttöön, tuleeko kännykän käytöstä erimielisyyksiä koulussa, onko kännykkä sosiaalinen vai henkilökohtainen väline, vaikuttaako kännykkä koulurutiineihin, miten kännykät vaikuttavat oppilaiden ja opettajien suhteeseen, miten kännykät ovat vaikuttaneet oppilaiden välisiin suhteisiin ja välituntikäyttäytymiseen. Vuosien 1999 ja 2000 haastatteluissa edellisiä keskustelun aiheita on tarkennettu ja jatkojalostettu.

The survey charted pupils' and students' use of mobile phones in Finnish schools from the point of view of teachers. The archived data consist of teacher interviews conducted between 1997 and 2000. Topics in the interviews included, among others, when mobile phones had started appearing in schools, where pupils used them, differences between boys and girls as mobile phone users, and how mobile phones affected relationships among pupils and between the teacher and pupils. The dataset comprises 33 interview transcripts in Finnish. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2142
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0549905b27609b23e88de84d612945eff83f249336b08d3a7389b43b22cbab3c
Provenance
Creator Rautiainen, Pirjo; Kasesniemi, Eija-Liisa
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2006
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland