Seurustelevat nuoret ja kännykän käyttö 1999

Tutkimuksessa on tarkasteltu seurustelevien nuorten kännykän käyttöä. Aineisto koostuu haastatteluista, jotka on tehty vuonna 1999 eri puolella suomea asuville nuorille pareille. Haastateltavat ovat iältään 14 - 23-vuotiaita. Aineisto sisältää yhteensä 17 parin haastattelut. Lisäksi neljä nuorta on osallistunut haastatteluun ilman seurustelukumppaniaan. Suurinta osaa pareista on haastateltu sekä erikseen että yhdessä. Aineisto on yhteismitaltaan noin 853 sivua ja kustakin seurustelusuhteesta on keskusteltu keskimäärin 37 sivun verran. Kaksi haastatelluista nuorista on ollut mukana myös osassa muita tutkimuskertoja. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata. Nuorilta kysyttiin haastatteluissa ensin heidän taustastaan ja matkapuhelimen käytöstään yleisesti. Sen jälkeen parit kertoivat, miten ovat tutustuneet ja minkälainen rooli kännykällä on ollut suhteen alkamisessa. Lisäksi keskusteltiin siitä, onko yhteinen viestintä muuttunut suhteen aikana, millaista viestintä on ja onko seurustelu vaikuttanut yhteydenpitoon ystäväpiirin kanssa. Edelleen selvitettiin, saako suhteen aikana olla yhteydessä muihin tyttöihin tai poikiin, kuinka yksityinen oma kännykkä on ja voiko kännykän välityksellä riidellä tai lopettaa suhdetta. Matkaviestinnän vaikutuksesta suhteeseen ja etäseurustelusta keskusteltiin myös.

The survey charted the mobile phone use of dating young people in Finland. The archived data consist of interviews conducted mainly with young couples (aged around 14-23) in 1999. The respondents were asked questions about the role of mobile communication in their relationships. The dataset comprises 21 interviews. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotantaNonprobability

Non-probabilityNonprobability

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2197
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=4c0dc3622c94a12fac079600d7eed3e2ad9c7f3a726f1db3b43949d6d95cb986
Provenance
Creator Kasesniemi, Eija-Liisa
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2006
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland