Tampereen yliopiston opiskelijoiden kulutusvalinnat 2011

Tampereen yliopiston opiskelijoiden kulutusvalinnat 2011 -kysely kartoittaa opiskelijoiden kulutustottumuksia ja suhdetta erilaisiin kulutuspäätöksiin. Kyselyssä on painotettu erityisesti kolmea kuluttamisen osa-aluetta, pukeutumista, harrastuksia ja ruokaostoksia. Aluksi kysyttiin vastaajan taustatietoja ja elämäntilanteeseen vaikuttavia tekijöitä. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin määrittelemään ajatuksiaan kuluttamisesta. Lisäksi kysyttiin kuluttajuudesta sekä kulutusvalintojen ja ostopäätösten tekemisestä. Myös vastaajan yhteiskunnallista osallistumista tiedusteltiin kuluttamiseen liittyvien tekojen perusteella. Ensimmäinen painotettu osa-alue, pukeutuminen, kartoitti vastaajan suhdetta vaatteisiin, muotiin ja tuotemerkkeihin. Kysyttiin vastaajan vaateostoksista ja siitä, mitä vastaaja haluaisi muiden ajattelevan hänestä ulkoisen olemuksen perusteella. Tällaisia mielikuvia olivat mm. luova ihminen, huomion herättäjä, paljon rahaa vaatteisiin käyttävä sekä urheilullinen henkilö. Lisäksi kysyttiin pukeutumisen perusteella ryhmään kuulumisesta ja tavoista ryhmitellä ihmisiä vaateiden ja tyylin mukaan. Vastaajat määrittelivät myös eri ryhmiä pukeutumisen perusteella yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Harrastuksiin liittyvät kysymykset kartoittivat vastaajan harrastuksia ja niihin vuodessa käytettyä rahaa. Kysyttiin, millaisia mielikuvia harrastajaryhmään vastaaja uskoo liitettävän sekä kokeeko vastaaja yhteenkuuluvuutta harrastajien keskuudessa. Harrastuksiin liittyvissä kysymyksissä kysyttiin myös, miten vastaaja haluaisi muiden mieltävän hänet harrastuksensa perusteella, kuten akateeminen ihminen, kulutusyhteiskunnan vastustaja tai tehokas ihminen. Kolmas osio, ruokaostoksiin liittyvät kysymykset, käsitteli ruokaan liittyvien valintojen taustalla vaikuttavia syitä ja periaatteita sekä niiden toteutumisen mahdollisuuksista omassa taloudellisessa tilanteessa. Kysyttiin, paljonko vastaaja käyttää rahaa ruokaostoksiin viikon aikana. Lisäksi kysyttiin, mitä vastaaja haluaisi muiden ajattelevan hänestä ruokaan liittyvien valintojensa perusteella. Lopussa kysyttiin vielä järjestöihin kuulumisesta sekä vastaajan vanhempien sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta. Taustamuuttujina ovat sukupuoli, syntymävuosi, tiedekunta, opiskelujen aloitusvuosi, asumismuoto, puoluekanta, taloudellinen tilanne sekä elämäntilanne.

The study charted the consumer choices and behaviour of students at the University of Tampere, Finland. Three areas of consumption were paid special attention to, namely, clothing, hobbies, and food. First, the respondents' life situations were surveyed as well as their attitudes towards consumption, for example, how much they thought about their consumer choices and what kind of consumers they thought they were. Readiness to engage in different forms of civic participation was investigated. Relating to clothing, the respondents were asked, for instance, how often they bought new or used clothes, what they wanted other people to think about them based on their appearance, whether they saw themselves as belonging to a certain group on the basis of the clothes they wore, and whether they thought that there were different groups at the university that were distinguishable by people's apperances. With regard to hobbies, the questions focused on the money spent on a hobby that was considered important by the respondents, whether they felt a sense of belonging with other people who had the same hobby, and what they wanted others to think about them based on the hobby. Spending and consumer choices relating to food were investigated by asking the respondents how much money they spent on household food purchases per week, what kind of reasons and principles affected their food purchases, whether they were able to follow these principles in their financial situations, and what they wanted others to think about them based on the choices they made regarding food purchases. The background variables included, among others, the respondent's gender, year of birth, department of study, living arrangements, financial situation, political party identification, membership in organizations, and the year when R started studies.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2841
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=99551cec99fc8d0f9ea0b5ad730f2ce48e84c046fee1e9ea80c6d4561933077f
Provenance
Creator Nokkonen, Outi
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2013
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland