Europaparlamentsvalundersökning 1995

DOI

Sweden joined the European Union on the 1st of January 1995, and the first election to the EU-parliament was held on the 17th of September 1995. As in connection with all general elections and referenda held in Sweden since 1956, an election study was carried out. The main subject of the survey was the European Union and the respondent's attitudes toward the Swedish EU membership, but the survey also includes a number of questions asked in one or several of the Swedish election studies. General questions about politics included exposure to news in different media; interest in politics; opinion on political parties and their party leaders; trust in Swedish politicians; opinion on the social democratic government; party preferences; placement of respondent and the political parties on a political left-right scale. Furthermore the respondents had to state their opinion on a number of currently debated issues. The respondents had to give their opinion on a number of EU-related issues such as a united Europe; the future Swedish relation to EU; confidence in decisions made within EU; and a development of EU towards a federation. Respondents also had to place themselves as well as the major political parties on scales showing if they were for or against a Swedish EU-membership, if they were for or against a common European currency, and if they were for or against the abolition of borders between nations. A number of questions dealt with the election to the EU-parliament such as participation; issues important for the decision how to vote; when the respondent decided how to vote; most important reason to vote; knowledge of candidates; opinion on the different candidates; and exposure to the election campaign. Nonvoters were asked about the reason not to vote, and voters were asked if they used the possibility to vote for a specific person. Demographic item include gender, age, marital status, children, education and occupation. Purpose: Explain why people vote as they do and why an election ends in a particular way. Track and follow trends in the Swedish electoral democracy and make comparisons with other countries.

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i den Europeiska unionen och det första svenska valet till EU-parlamentet hölls den 17 september 1995. Liksom vid alla allmänna val och folkomröstningar hållna i Sverige sedan 1956 genomfördes en valundersökning i samband med detta val. Det huvudsakliga ämnet för undersökningen var Europeiska unionen och respondenternas inställning till det svenska EU-medlemskapet, men undersökningen innehåller även ett antal frågor som ställts i en eller flera av de tidigare svenska valundersökningarna. Bland de allmänna frågorna om politik ingick exponering för nyheter i olika medier, intresse för politik, inställning till politiska partier och deras partiledare, förtroende för svenska politiker, inställning till den socialdemokratiska regeringen, partipreferens, respondentens och de politiska partiernas placering på en politisk vänster-höger skala. Dessutom fick respondenterna yttra sig om ett antal aktuella frågor i den politiska debatten. Bland de EU-relaterade frågorna ingick inställning till ett enat Europa, Sveriges relation till EU, förtroende för beslut fattade inom EU, samt inställning till en utveckling av EU mot en federation. Respondenterna fick även placera sig själva och de stora politiska partierna på skalor som visar om de var för eller emot ett svenskt EU-medlemskap, om de var för eller emot en gemensam europeisk valuta, och om de var för eller emot ett avskaffande av gränserna mellan nationer. Ett antal frågor handlade om valet till EU-parlamentet såsom deltagande, frågor viktiga för beslutet hur man skulle rösta, när den svarande beslutat hur man röstar, viktigaste skälet att rösta, kunskap om kandidaterna, inställning till de olika kandidaterna; och exponering för valkampanjen. Icke-röstande tillfrågades om orsaken varför man inte röstat, och de som röstat tillfrågades om de använde möjligheten att personrösta. Demografiska bakgrundsuppgifter innefattar kön, ålder, civilstånd, barn, utbildning och yrke. Syfte: Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Face-to-face interview

Personlig intervju

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002083
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=fd8ae5c82d9362e54a546dee14ac6712583c9db3ecf6f23f221f7623f6ae533d
Provenance
Creator Holmberg, Sören; Gilljam, Mikael; Statistics Sweden; Statistiska centralbyrån
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2014
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige