Nuorisobarometri 2006

Tämän vuoden tutkimuksen pääteemoina olivat nuorten uskonnollisuus ja yhteiskunnallinen aktiivisuus. Aluksi esitettiin väittämiä koulutuksesta, työstä, työttömyydestä, työpaikkaan sitoutumisesta ja palkkauksesta. Seuraavaksi tiedusteltiin, kuinka paljon vastaaja luottaa erilaisten instituutioiden, mm. poliisi, kirkko, puolustusvoimat ja poliittiset puolueet, toimintaan. Kysyttiin myös, äänestikö vastaaja edellisten presidentinvaalien ensimmäisellä ja toisella kierroksella, sekä kumpaa ehdokasta, Tarja Halosta vai Sauli Niinistöä, ja jos ei äänestänyt lainkaan, niin miksi. Tiedusteltiin myös vastaajan mielipidettä siihen, onko EU-jäsenyys osoittautunut edulliseksi Suomelle. Seuraavaksi vastaajalle esitettiin väittämiä erilaisten asioiden hyväksyttävyydestä, mm. turkistarhaiskuista, mielenosoituksista, verotuksen kiertämisestä ja erilaisista seksiin liittyvistä kysymyksistä. Vastaajalta tiedusteltiin myös, missä määrin syrjäytyminen johtuu koulutuksen, ystävien, harrastusten, rahan tai toimeentulon ja tulevaisuudenuskon puutteesta, epäterveellisistä elämäntavoista, omasta laiskuudesta tai välinpitämättömyydestä, avun saamisen vaikeudesta, epätasa-arvoisista lähtökohdista, biologisista tai geneettisistä lahjakkuuseroista ja yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuudesta. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan, missä määrin hän kokee epävarmuutta tai turvattomuutta mm. opiskelun, työn saamisen, maailmanpoliittisen tilanteen ja yhteiskunnassa vallitsevien arvojen ja asenteiden takia. Vastaajan uskonnollisuutta kartoitettiin kysymällä kuuluuko hän johonkin uskonnolliseen yhteisöön, kuinka usein hän käy uskonnollisissa tilaisuuksissa ja kuinka uskonnollinen hän itse sanoisi olevansa. Tiedusteltiin myös, ajatteleeko vastaaja koskaan elämän tarkoitusta tai päämäärää ja mitä hän uskoo kuoleman jälkeen tapahtuvan. Haluttiin myös tietää, kuinka uskonnollinen vastaajan lapsuudenkoti oli ollut ja keiden henkilöiden kanssa vastaaja keskustelee uskonnollisista kysymyksistä. Kartoitettiin myös vastaajan mielikuvia erilaisista uskonnoista ja uskonnollisista yhteisöistä. Vastaajalle lueteltiin myös erilaisia ongelmia ja pyydettiin arvioimaan, antaako kirkko niihin päteviä vastauksia sekä kysyttiin, mitä seurakuntien toimintamuotoja vastaaja pitää tärkeinä ja mihin niistä hän itse osallistuu tai olisi halukas osallistumaan. Lopuksi tiedusteltiin, onko vastaaja tietoinen tulevista kirkollisvaaleista sekä onko hän koskaan äänestänyt kirkollisvaaleissa ja aikooko hän äänestää tulevissa vaaleissa. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan kouluarvosanalla 4-10, kuinka tyytyväinen hän tällä hetkellä on elämäänsä. Taustamuuttujina olivat mm. vastaajan sukupuoli, ikä, äidinkieli, maakunta, kuntaryhmä, suuralue ja koulutus.

The youth survey focused on Finnish young people's trust in institutions, voting behaviour, views on acceptable behaviour and on causes for social exclusion, feelings of insecurity, religious affiliation, attendance and beliefs, and opinion on the Church. First, the respondents were asked to what extent they agreed with a number of statements relating to work, working life, and commitment to work. Trust in political parties, public officials, trade unions, the Church, the Defence Forces, the police, Parliament, municipal executive council, the European Union, the President, banks, judiciary, the Government, NATO, the media and the Internet was charted. Some questions covered the respondents' voting behaviour in the presidential elections, and opinions on Finland's EU membership. The respondents were asked to what extent they agreed with statements relating to acceptability of vandalism, demonstrations against foreigners, downloading music from the Internet without paying, tax evasion, etc. A number of statements related to sex, e.g. is it acceptable to buy or sell sex, have sex with a same-sex partner, have an abortion, etc. Views were probed on to what extent exclusion is caused by lack of education, friends, hobbies or faith in the future, own indifference, troublesome childhood home, injustice in society, etc. The respondents were asked whether they felt insecure or uncertain regarding studies, getting a job, health and safety of family members, increase in immigrant numbers, prevailing values and attitudes, etc. The respondents' religious affiliation and attendance were surveyed. The respondents were also asked how religious they considered themselves to be, how religious their childhood home had been, and whether family members had talked about religion, attended religious services or Sunday School, or prayed before meals in their childhood home. Further questions charted how often the respondents pray and with whom they talk about religious issues. Two questions focused on beliefs about God. Attitudes towards different religions and religious groups were surveyed. The respondents were asked whether they believe in supernatural beings, ghosts, witches, UFOs, Jesus the Son of God, Holy Spirit, angels, Satan, demons, extraterrestrials, astrology, or that God created the world like it says in the Bible, that everything is predestined, etc. Feelings of life control and general satisfaction with life were charted. Views were also probed on what happens after death, and whether the Church is capable of providing good answers to moral, spiritual or social problems and needs. The respondents were asked how important they considered certain activities and services carried out by parishes to be. Voting behaviour in church elections was investigated. Background variables included the respondent's gender, age, household composition, vocational education, and the education, age and occupation of R's parents, R's current educational or employment situation, type of employment contract, economic activity and occupational status, region and province of residence, type of municipality.

TodennäköisyysotantaProbability

ProbabilityProbability

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201401261143
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a73779f5e7d758b10babdb920c8e54c9300ec36a69289915bef380abcc57b806
Provenance
Creator Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora); Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto; Advisory Council for Youth Affairs (Nuora); Finnish Youth Research Society. Finnish Youth Research Network
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2006
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland