Den nationella SOM-undersökningen 1990

DOI

The questionnaire for the fifth study in the series of annual SOM-surveys was divided into seven subject fields: mass media; politics and society; energy, nuclear power and environment; Sweden´s relation to other countries; Islam; leisure; and background. The SOM surveys contains a core of questions asked annually. New questions in SOM90 dealt with good qualities in daily papers; priority of news from different areas; confidence in Swedish mass media; whether different activities should be handled by the public sector or by private enterprises, associations, or by individuals; government intervention; opinions on different suggestions in the Swedish environmental debate, and own environmental activities; attitudes toward Islam. Purpose: The main purpose is to establish time series that enable researchers to analyse how various changes in society affect people's attitudes and behaviour.

Detta är den femte undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier. 1990 års undersökning består av sju sammanhållna delar: massmedier; politik och samhälle; energi, kärnkraft och miljö; Sveriges förhållande till omvärlden; islam; fritid; samt bakgrundsuppgifter. Många av frågorna har ställts i tidigare SOM-undersökning, men ett antal frågor har tillkommit. Nya frågeställningar i Riks-SOM 1990 gäller viktiga egenskaper hos en dagstidning; prioritering av nyheter från olika områden; förtroende för de svenska massmedierna; huruvida olika verksamheter bör skötas av stat och kommun eller av privata företag, föreningar eller enskilda; statens styrning av kommuner, näringsliv och enskilda; åsikter om olika förslag i den svenska miljödebatten, samt egna miljöaktiviteter; och inställning till islam. Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över tid finns det i SOM-serien tidsserier om bland annat medieanvändning, politik, kärnkraftsopinion och förtroende för olika samhällsinstitutioner och grupper. Syfte: Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002375
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b7b359bf43c901cbbe724aaeaf3dd7cb3e9e4106de06bfd6872af563a2423dc7
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1992
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige