Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa

Kyselyssä tarkastellaan vastuuta ja sen jakoa perheen arjessa. Kohteena ovat 30-45 -vuotiaiden suomalaisten käsitykset perhevelvollisuuksista ja puolisoiden välisestä työnjaosta. Vastaajien elämänarvoja kartoitettiin esittämällä kysymyksiä käytännön elämään liittyvien asioiden tärkeydestä sekä lasten kasvatusta koskevien asioiden tärkeydestä. Tämän jälkeen selvitettiin vastaajien käsityksiä vastuun jakamisesta periaatteellisella ja käytännön tasolla. Kysymyksiä oli myös ristiriitatilanteista sekä ensimmäisen lapsen syntymän tuomista muutoksista. Taustamuuttujina oli mm. siviilisääty, koulutus, asuinpaikkakunnan koko sekä asuinlääni.

The survey studied domestic responsibilities and household work strategies in Finland. The attitudes of 30-45-year-old Finns towards domestic responsibilities and the division of household duties were examined. Respondents' life values were studied by asking them about the importance of certain things (e.g. good income, career prospects, socialising with friends, family, work, leisure activities). Views on who should be responsible for certain household duties were probed. Respondents were asked whether the society, family or someone else should be responsible for care of very young children, care of the elderly, teaching good manners to children, for increasing the birth rate, etc. Further questions focused on domestic conflicts, and how the birth of the first child had changed respondents' lives. Respondents were asked who normally takes care of certain duties (e.g. maintenance, cooking, cleaning, ironing, taking children to day care) in the household, and how satisfied they were with the arrangement. One topic focused on work-life balance. Background variables included, among others, the respondent's gender, marital status, basic education, vocational education, economic activity, type of municipality of residence, province of residence, spouse's economic activity, number of underage children living at home, number of household members, household gross monthly income.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1178
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ef75746ba87fe5a3b18f7b3cba33ffddbfb16832b9e8deffc59f25d7a858ab93
Provenance
Creator Reuna, Veera
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland