Finland 2004: Consumer Habits and Lifestyle

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten elämäntapoja ja kulutustottumuksia kysymyksin nykyhetkestä sekä viiden vuoden takaisesta tilanteesta, että myös tulevaisuuden odotuksista. Vastaajien kulutusta ja elämäntapaa tiedusteltiin suhteessa ”keskiarvokuluttajaan” sekä kysyttiin kulutukseen liittyviä asenteita. Aluksi vastaajilta tiedusteltiin omaa sekä puolison koulutusta, ammattia, toimeentuloa sekä arkipäivien tavallista viettotapaa. Lisäksi elämäntilannetta pyydettiin arvioimaan (esim. ammatillinen ja sosiaalinen asema) sekä myös kulutuksen painottumista kysyttiin lukuisin eri kulutustuottein. Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös ajan puutteen vaikutusta niin kulutukseen kuin palkka- tai kotitaloustyön laatuun. Vastaajilta tiedusteltiin, mitkä asiat ja kulutushyödykkeet he kokevat välttämättömiksi sekä mitä he tekisivät enemmän, jos heillä olisi siihen varaa. Vastaajien kulutukseen ja elämäntapaan liittyviä asenteita kysyttiin myös väitelausein kuten "Käyn paljon ulkona syömässä”. Vastaajien toimintaa arkielämässä kysyttiin pyytämällä arvioimaan omaa toimintaa sekä asenteita erilaisissa kuvitteellisissa tilanteissa, jotka liittyivät esimerkiksi perheeseen tai työhön. Lisäksi vastaajien yhteenkuuluvuuden tunnetta kysyttiin suhteessa erilaisiin yhteisöihin (esim. asuinyhteisö). Myös vastaajien käsitystä omasta sukupolvesta sekä poliittisia ideologioita tiedusteltiin. Myös vastaajien riski-, epävarmuuden sekä turvallisuuden kokemuksia tiedusteltiin. Vastaajia pyydettiin arvioimaan muun muassa rakkauden, aineellisen hyvinvoinnin sekä taloudellisen tasa-arvon tärkeyttä omassa elämässä. Tämän lisäksi kysyttiin kokemuksia esimerkiksi oman asuinympäristön tai kansainvälistymisen aiheuttamasta turvallisuuden tai vaihtoehtoisesti turvattomuuden tunteesta. Myös erilaisia riskitekijöitä kyseltiin niin suhteessa omaan elämään, kuin myös yhteiskuntaan (esim. terrorismi, työttömyys). Lisäksi kysyttiin vastaajien omia, sekä kotitalouden tuloja, menoja, säästöjä ja lainoja. Taustatietoina olivat muun muassa sukupuoli, syntymävuosi, asumismuoto- sekä alue, perhetilanne, kotitalouden koko sekä lasten määrä.

The survey studied the lifestyle and consumer habits of Finnish people. The respondents were asked to compare their lifestyle and consumer habits to the average consumer, and to give their opinions on consumption-related issues. The respondents were asked to evaluate their life situation at the time of the survey, in the past, and in the future on several aspects of life, such as financial situation and general welfare. They were also asked to compare their expenditure and consumer behaviour (concerning e.g. food, housing, leisure activities, alcohol, travel) to those of the average consumer. Furthermore, the respondents were asked which things and household items they considered necessary and what they would have done had they had more money. The survey carried a set of attitudinal statements about consumption and lifestyle (e.g. "I often buy things that are on sale" or "Quality is more important to me than price"). Some questions covered on what grounds respondents make decisions on economical, family or work matters. Questions on social integration measured how closely the respondents felt that they were a part of their family, workplace, Finnish society, European Union etc. The respondents were also asked which generation and social class they most closely identified with. Opinions on values were measured by asking the respondents to rate the importance of various things (e.g. self-respect, world peace, prosperity, independence). Furthermore, the respondents were asked about the safety and security of their own life, their relationships, European integration, Finnish society, and the world. The respondents' feelings of insecurity were measured by asking them about risks at the personal level (unemployment, gambling, casual sexual encounters, etc.), and at the level of society (different types of crime, terrorism, environmental problems, etc.). The survey contained questions about the income, expenditure, savings and debts of the respondents and the household. Credit card use and possible bad credit were charted. The respondents were asked about their methods of coping when short of money (borrowing, reducing expenditure, gambling, etc.) Background variables included the respondent's gender, year of birth, marital status, household size, basic and vocational education, economic activity, occupation, party preference, experiences of unemployment, and financial circumstances as well as the number of children, occupations of the spouse and parents, and voting in elections.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3170
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a88b6205113f988e28e97201a5506e9c6cecd25afcd4cb7e26904238038452ef
Provenance
Creator Erola, Jani; Räsänen, Pekka; Toivonen, Timo
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland