Folkhälsa i Skåne 2004

DOI

A sample was drawn from the population registry among persons aged 18-18 years and living in Region Scania in 30th June 2004. The sample was stratified after geographic areas where each municipality stated a selection group, except Helsingborg which was divided into five city parts, Kristianstad divided in six municipality parts, Lund in ten municipality parts and Malmo in ten city parts. Selections of about the same size were made in each subarea. In total 27,963 persons answered the questionnaire, corresponding to 59 percent of the total sample (n= 47,621). The department of Social medicin, University Hospital MAS, Region Scania was operative responsible for the investigation. Statistics Sweden (SCB) has been contracted to perform mailing, collecting of the questionnaires and summaries. The study was approved by the regional research ethics committee and SCB:s etichal board. Purpose: The aim of the FHS 2004 was to get a current picture of the health, health care contacts and living conditions among the inbabitants of Scania which are also important for the future of public health in Scania, and also to make a follow-up study of the previous survey FHS 2000 in Scania.

Ett urval drogs ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år som var bosatta i Region Skåne den 30 juni 2004. Urvalet var stratifierat efter geografiska områden där varje kommun utgjorde en urvalsgrupp förutom Helsingborg som delades in i fem stadsdelar, Kristianstad med sex kommundelar, Lund med tio kommundelar samt Malmö med tio stadsdelar. Ungefär lika stora urval gjordes i varje delområde. Totalt besvarade 27963 personer frågeformuläret, vilket motsvarade knappt 59 procent av nettourvalet (n = 47621). Socialmedicinska enheten, Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne var operativt ansvarig för undersökningen (även för FHS 2000). Statistiska Centralbyrån (SCB) har fått uppdraget att utföra utskick, insamling av frågeformulären och sammanställningar. Undersökningen var godkänd av den regionala forskningsetiskakommittén och av SCB:s egna etikorgan. Syfte: Syftet med FHS 2004 var att få en aktuell bild av skåningarnas hälsa, vårdkontakter och levnadsförhållanden som även har betydelse för den framtida folkhälsan i Skåne och samtidigt att göra en uppföljning genom att jämföra med den tidigare undersökningen FHS 2000 i Skåne

Urvalsprocessen, bestående av 49 000 individer (bruttourvalet), genomfördes i tre steg. I ett första steg drogs 8 000 personer från hela urvalsramen som ett slumpmässigt obundet urval. Dessa 8 000 personer ingick i en grupp som skulle få speciella åtgärder vad gällde försök till bortfallsreduktion. I nästa steg fördelades dessa 8 000 personer efter undersökningens 124 (62 områden*2 kön) strata och i det sista steget fylldes sedan på med individer till önskad urvalsstorlek i respektive stratum för att nå upp till de efterfrågade 49 000 personerna. Två påminnelser skickades ut till dem som inte besvarat enkäten. Den första påminnelsen skickades ut ca tio dagar efter det ursprungliga utskicket och bestod av ett tack- och påminnelsekort. Den andra påminnelsen var en enkätpåminnelse. Den skickades ut ca en månad efter den första påminnelsen till samtliga personer som inte hade besvarat enkäten, förutom till 2 800 slumpmässigt utvalda personer från de 8 000 personer som dragits i urvalsprocessens första steg. Dessa 2 800 personer lämnades till telefonintervju och efter avdrag för personer som saknade telefon, hade skyddat telefonnummer, var bosatta i utlandet och liknande skäl, återstod 1682 personer till telefonintervjuer.

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2e85360e5726755931bb980ce99f44dee7e9d75e7fbb53a4c0fd2a62b9c152c1
Provenance
Creator Rosvall, Maria; Östergren, Per-Olof; Khan, Farhad Ali; Nilsson, Mathias
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; History; Humanities; Information Science; Life Sciences; Mathematics; Medicine; Medicine and Health; Medieval History; Natural Sciences; Pharmacy; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences