QoG Social Policy Dataset - Cross-Section Data

DOI

The QoG Institute is an independent research institute within the Department of Political Science at the University of Gothenburg. Overall 30 researchers conduct and promote research on the causes, consequences and nature of Good Governance and the Quality of Government - that is, trustworthy, reliable, impartial, uncorrupted and competent government institutions. The main objective of our research is to address the theoretical and empirical problem of how political institutions of high quality can be created and maintained. A second objective is to study the effects of Quality of Government on a number of policy areas, such as health, the environment, social policy, and poverty. The dataset was created as part of a research project titled “Quality of Government and the Conditions for Sustainable Social Policy”. The aim of the dataset is to promote cross-national comparative research on social policy output and its correlates, with a special focus on the connection between social policy and Quality of Government (QoG). The data comes in three versions: one cross-sectional dataset, and two cross-sectional time-series datasets for a selection of countries. The two combined datasets are called “long” (year 1946-2009) and “wide” (year 1970-2005). The data contains six types of variables, each provided under its own heading in the codebook: Social policy variables, Tax system variables, Social Conditions, Public opinion data, Political indicators, Quality of government variables. QoG Social Policy Dataset can be downloaded from the Data Archive of the QoG Institute at http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/data-archive Its variables are now included in QoG Standard. Purpose: The primary aim of QoG is to conduct and promote research on corruption. One aim of the QoG Institute is to make publicly available cross-national comparative data on QoG and its correlates. The aim of the QoG Social Policy Dataset is to promote cross-national comparative research on social policy output and its correlates, with a special focus on the connection between social policy and Quality of Government (QoG). A cross-section dataset based on data from and around 2002 of QoG Social Policy-dataset. If there was no data for 2002 on a variable, data from the year closest year available have been used, however not further back in time than 1995. Samanni, Marcus. Jan Teorell, Staffan Kumlin, Stefan Dahlberg, Bo Rothstein, Sören Holmberg & Richard Svensson. 2012. The QoG Social Policy Dataset, version 4Apr12. University of Gothenburg:The Quality of Government Institute. http://www.qog.pol.gu.se

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet. Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom. QoG Social Policy är framtagen som en del av forskningsprojektet ”Quality of Government and the Conditions for Sustainable Social Policy”. Syftet med datamängden är att främja jämförande forskning om sociala frågor och QoG. Datan är sammanställd från ett antal fritt tillgängliga datakällor inklusive opinionsdata på aggregerad nivå. QoG Social Policy finns tillgänglig i tre olika versioner; en tvärsnittsdatamängd (år 2002) och två datamängder som kombinerar tvärsnittsadata och tidsserier för ett urval av länder. De kombinerade dataseten benämns som ”long” respektive ”wide”. Datamängderna innehåller sex olika typer av variabler, kategoriserade under följande rubriker; Social policy variables, Tax system variables, Social Conditions, Public opinion data, Public indicators, Quality of government variables. QoG Social Policy Dataset kan laddas ner från QoG-institutets Dataarkiv på http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads/data-archive Dess variabler ingår i QoG Standard idag. Syfte: QoG:s huvudsakliga syfte är att bedriva och främja forskning om korruption. Ytterligare ett syfte med institutet är att offentliggöra nationellt gränsöverskridande och jämförbara data. Syftet med datamängden QoG Social Policy är att främja jämförande forskning om sociala frågor med särskilt fokus på forskning om sambandet mellan sociala frågor och QoG (d.v.s. samhällsstyrningens kvalitet). Ett tvärsnittsdataset baserad på data från år 2002 från QoG Social Policy-dataset. Har det saknats data från 2002 för en särskilt variabel har data tagits från närmsta år, före eller efter, med tillgänglig data, dock inte längre bak i tiden än 1995. Samanni, Marcus. Jan Teorell, Staffan Kumlin, Stefan Dahlberg, Bo Rothstein, Sören Holmberg & Richard Svensson. 2012. The QoG Social Policy Dataset, version 4Apr12. University of Gothenburg:The Quality of Government Institute. http://www.qog.pol.gu.se

Cross-sectional dataset: All countries recognized by United Nations as of year 2002, plus Taiwan and Serbia and Montenegro (both as a unit and as two separate states). Total 194 countries. Time-serie dataset, long and wide: Selected accordning to two criteria. I) countries among the 30 most data-rich countries in the global sample, or II) is a current member of the European Union. Total 40 countries.

Tvärsnittsdataset: De länder som 2002 var erkända av FN, samt Taiwan och Serbien och Montenegro (både som en gemensam nation och som två separata länder). Totalt 194 länder. Tidsseriedataset, long och wide: Valts ut efter två kriterier. I) länder som tillhör de 30 mest datarika länderna i det totala urvalet, eller II) länder som är medlemmar i EU. Totalt 40 länder.

Total universe/Complete enumeration

Hela populationen/total räkning

Non-probability

Icke-sannolikhetsurval

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=d024a581e42af8a01582df7438cfdda1b9aea19cf5c060f017c8738fc42ff3bd
Provenance
Creator Teorell, Jan; Svensson, Richard; Samanni, Marcus; Kumlin, Staffan; Dahlberg, Stefan; Rothstein, Bo; Holmberg, Sören; Quality of Government Institute, University of Gothenburg; Quality of Government Institute, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige; Australia; Australien; Belgium; Belgien; Bulgaria; Bulgarien; Cyprus; Cypern; Denmark; Danmark; Estonia; Estland; Finland; Finland; France; Frankrike; Greece; Grekland; Ireland; Irland; Iceland; Island; Israel; Israel; Italy; Italien; Japan; Japan; Canada; Kanada; Latvia; Lettland; Lithuania; Litauen; Luxembourg; Luxemburg; Malta; Malta; Mexico; Mexiko; Netherlands; Nederländerna; Norway; Norge; New Caledonia; Nya Kaledonien; Poland; Polen; Portugal; Portugal; Romania; Rumänien; Switzerland; Schweiz; Slovakia; Slovakien; Slovenia; Slovenien; Spain; Spanien; United Kingdom; Storbritannien; Czech Republic; Tjeckien; Turkey; Turkiet; Germany; Tyskland; Hungary; Ungern; United States; USA; Austria; Österrike; Korea, the Republic of; Sydkorea