Underrättsprotokoll, Uppland, Sverige 1638, "Per Larssons dombok", (urval)

DOI

The aim of the project is to provide a clearer picture of what men and women actually did to support themselves in early modern Sweden (approximately 1550 to 1800) and to analyze short- and long term consequences of survival strategies in general and of the gender division of labour in particular.

För pilotstudien "Automatic verb extraction from historical Swedish texts", genomförd i samarbete med Joakim Nivre (prof. Datorlingvistik, UU), Eva Pettersson, Rosemarie Fiebranz, Jonas Lindström), inom ramen för EparIT 2009, behövdes en digital textkorpus av 1600-talssvenska omfattande ca 10 000 ord. Ett urval ur en handskriven dombok från 1638, tryckt 1937, gjordes. Texten digitaliserades genom manuell inskrivning. De därigenom digitaliserade delarna av den tryckta utgåvan användes för registrering i databasen Gender and Work. Gender and Work är ett digitalt indexeringsprojekt och en forskningsenhet som syftar till att ta fram, tolka och tillgängliggöra information om genus och arbete i det tidigmoderna Sverige, genom juridiska och andra manuskript från denna tid. "Utgåvan omfattar underrättsprotokoll från Roslagen, från tre tingsresor år 1638 gjorda av lagläsaren Per Larsson. Per hade 1637 av Svea hovrätt förordnats som lagläsare i området. För vart och ett av det tiotal domsområden (socknar, härad och skeppslag) som den tryckta utgåvan omfattar, finns protokoll från tre ting: vinterting, sommarting och hösteting. De är tryckta i tidsföljd inom varje domsområde för sig. (Citerat från utgivarens förord.) Utgåvans protokoll har hämtats från två originalkällor, den ena på ULA, i arkivet ""Stockholms och Uppsala läns häradsrättsdomböcker, den andra på RA i arkivet ""Svea Hovrätt, Advokatfiskakontorets arkiv, serie EXI e, Häradsrätters renoverade domböcker, Uppsala län, vol. 5."". Registrering från tryckt (1937) källutgåva av god kvalitet med material dels från en domboksrenovation gjord för landshövdingen i Uppsala (på ULA), dels från den renoverade domboken på RA. Originalkällorna har inte kontrollerats."

För inkodning gjordes ett urval ur den tryckta källutgåvan med ett omfång om ca 10 200 ord. Urvalet gjordes manuellt enligt principen mål med längre text än genomsnittligt, dock inte mål som bedömdes behandla enbart ägotvister. Från denna textkorpus har ärenden med uppgift om aktiviteter beskrivna i verbfraser registrerats.

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=4fd4fb32292d39c2f500b43e475faccecbb5c3d1206c94bbccbae9555bb94af7
Provenance
Creator Lindström, Jonas; Department of Linguistics and Philology, Uppsala University; Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2011
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agricultural Sciences; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Ancient Cultures; Archaeology; Economics; Forestry; History; Humanities; Life Sciences; Linguistics; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige