Elämäntapayrittäjyys 2011-2014

DOI

Aineistossa on haastateltu kuuden koiraharrastajia palvelevan yrityksen yrittäjiä. Osaa yrityksistä johtaa useampi henkilö, joten haastateltavia on yhteensä 12. Osa yrityksistä tarjoaa koulutuspalveluita esimerkiksi agilityssa tai paimennuksessa, ja osa tarjoaa majoitus- ja ruokapalveluja. Haastatteluissa haastateltavat kertovat muun muassa yrittäjäksi ryhtymisestä, työhistoriansa aikaisemmista vaiheista, erilaisista asiakaspalveluun liittyvistä käytännöistä, paikan merkityksestä, yrittäjyyden sisällyttämisestä harrastukseen ja elämäntapaan sekä työn ja muun elämän yhdistämisestä. Tutkimus on Suomen Akatemian rahoittama. Taustatietoja ovat haastattelupäivämäärä, haastateltavan ammatti, sukupuoli ja ikä. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

This dataset contains six interviews with entrepreneurs providing services for dog hobbyists. Some of the businesses provided training services for e.g. agility and herding sports, others accommodation and catering services. The interviewees shared their experiences of starting a business, their work history, customer service practices, combining hobby and entrepreneurship, and work-life balance. The study was funded by the Academy of Finland. Background information included the date of the interview and the interviewee's profession, gender and age. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

TaltiointiRecording

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

RecordingRecording

Identifier
DOI https://doi.org/10.1080/10371656.2016.1256896
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3145
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8d2c38cb5636cede029c1fa99cff3c9ece0dcaaa330f2d5276d1703972d9fe00
Provenance
Creator Ikonen, Hanna-Mari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2018
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Business and Management; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland