Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: pankit

Kysely on osa laajempaa Suomen innovaatiojärjestelmää arvioivaa INNOEVAL-tutkimusta. Kyselyssä selvitettiin pankkien näkemyksiä Suomen innovaatiojärjestelmästä. Aluksi vastaajat antoivat arvosanan Suomen innovaatiojärjestelmälle tällä hetkellä, sekä arvioivat järjestelmän onnistumista kasvuyrittäjyyden tukemisessa. Tämän jälkeen vastaajat kertoivat mielipiteensä siitä, kuinka yksinkertainen/monimutkainen innovaatiojärjestelmän kokonaisuus on yksityisen yritys- ja innovaatiotoiminnan edistämisen näkökulmasta. Edelleen kysyttiin, kuinka tehokkaasti voittoihin ja voitonjakoon kohdistuvat verohelpotukset lisäisivät kasvuyritysten määrää. Kyselyssä selvitettiin myös, kokevatko vastaajat muiden julkisten toimijoiden tarjoavan samanlaisia palveluita. Tämän jälkeen kartoitettiin rahoitusmarkkinakriisin vaikutuksia asiakasyritysten hankkeisiin, rahoituspyyntöjen määrään ja laatuun, sekä rahoituskriteereihin. Lopuksi kysyttiin, syrjäyttääkö vai täydentääkö julkinen yritysrahoitus vastaajien omaa toimintaa.

The survey is part of the larger INNOEVAL survey evaluating the Finnish National Innovation System from several angles. In this study, the opinions of banks on the Finnish National Innovation System were queried. First, the respondents were asked to rate the current Finnish National Innovation System (NIS) and its ability to support growth entrepreneurship. Next, they indicated whether they experienced the entire system as simple or complex against the backdrop of facilitating private business and innovation activities. Their views were also probed on the efficiency of tax incentives regarding earnings and profit sharing in increasing the number of growth companies, and whether they experienced that other public actors provided similar services than their organisations. The effects of the global financial crisis on the projects of and the amount and quality of incoming funding applications from the companies the respondents were funding were also examined, as well as its effects on the banks' investment or funding criteria. Finally, they were asked whether governmental funding displaced or complemented their own operations.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomakeSelfAdministeredQuestionnaire

Self-administered questionnaireSelfAdministeredQuestionnaire

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2498
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=69653c60ad7878c70bb735eb8656732a06573b4c72327c1c798c1024a6e46285
Provenance
Creator Elinkeinoelämän tutkimuslaitos; Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland