Opettajien ammattirooli, ammatti-identiteetti ja tiedonhankinta 2003-2004

Tutkimuksessa haastateltiin 20 ammatillisen oppilaitoksen opettajaa Jämsän seudun koulutuskeskuksesta. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään opettajien käsityksiään omasta roolistaan ja identiteetistään opettajana, opettajien kokemuksia tiedonhausta ja haetun tiedon käytöstä, soveltamisesta ja hyödyllisyydestä. Jokaiselta haastatellulta kysyttiin ensin yleisiä kysymyksiä heidän työstään ja työtehtävistään. Seuraavaksi tiedusteltiin heidän suhdettaan tiedonhankkimiseen. Tutkittavilta kysyttiin mm. tiedonhankinnan roolista ja tärkeydestä, yksityiskohtaisia kysymyksiä viimeisimmästä tiedonhankintatapahtumastaan (sen tarve, tiedonhaun välineet ja tiedon hyödyllisyys/hyödyttömyys) ja lopuksi yleisiä kysymyksiä opettajuudesta ja opettajan ammattin vaatimuksista sekä siinä tapahtuneista muutoksista. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

20 teachers of Jämsä vocational school were interviewed about their conceptions of their identities and roles as teachers and also about their ways of information retrieval. The interviewees were asked, among others, questions about their job and tasks at work, importance and role of information seeking, and changes in the teaching profession. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2373
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=898b83a0a5f4457d0ac42f2b6bba52ad6f0af439db0fa7f823d5fcffc588ccca
Provenance
Creator Jokiniemi, Sinikka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Jämsä; Finland; Jämsä; Suomi; Finland