Poliisin turvallisuusbarometri 1999

DOI

Barometrissa selvitettiin kansalaisten käsityksiä turvallisuudesta, poliisin toiminnasta ja poliisipalveluiden laadusta. Aluksi vastaajat arvioivat asuinympäristönsä julkisia ja yksityisiä palveluita. Seuraavaksi Suomen sisäistä turvallisuutta ja poliisin roolia punnittiin useilla kysymyksillä. Vastaajat muun muassa arvioivat poliisin kykyä taata yleinen järjestys ja turvallisuus, poliisin eri tehtäviä ja niiden tärkeysjärjestyksiä sekä kansainvälisen rikollisuuden uhkaa Suomessa. Kansalaisten turvallisuuden tunnetta ja rikoksen pelkoa kartoitettiin kysymällä, kuinka paljon eri asiat (mm. pahoinpitelyt, asuntomurrot, rattijuoppous ja seksuaalinen ahdistelu) huolestuttavat. Edelleen selvitettiin, kuinka turvalliseksi vastaaja kokee olonsa esimerkiksi kotona päiväsaikaan tai keskustassa pimeän tultua. Kysyttiin myös, miten vakava ongelma rikollisuus on lähiympäristössä ja onko vastaaja joutunut rikoksen uhriksi. Poliisin tavoitettavuutta ja näkyvyyttä selvitettiin kysymällä, mihin numeroon vastaaja soittaisi poliisin apua tarvitessaan, kuinka usein poliisipartioita näkyy asuinalueella ja kuinka pitkä matka on lähimmälle poliisiasemalle. Poliisipalveluiden laatua arvioitiin kysymällä, onko vastaaja ollut yhteydessä poliisiin kuluneiden 12 kuukauden aikana, minkä asian takia, miten häntä kohdeltiin ja kuinka kauan asian hoitaminen kesti. Lisäksi vastaajat arvioivat poliisin suhtautumista muista kulttuureista lähtöisin oleviin ihmisiin sekä omaa luottamustaan poliisin toimintaan. He punnitsivat myös poliisin onnistumista mm. rikosten selvittämisessä, rikosten ennalta estämisessä, hälytystoiminnan nopeudessa ja yhteydenpidossa asukkaisiin. Lopuksi kysyttiin, kuinka kauan vastaaja on asunut paikkakunnalla ja työskenteleekö vastaaja itse tai lähisukulainen poliisin palveluksessa. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, pääasiallinen toiminta, siviilisääty, asuinlääni, asunnon tyyppi, alle 18-vuotiaiden kotona asuvien lasten lukumäärä, ruokakunnan koko ja bruttovuosituloluokka.

The Police Barometer charts Finnish opinion on safety and security, police activities and the quality of police services. Firstly, the respondents evaluated the public and private services provided in their area of residence. They were also presented with a set of questions concerning Finnish internal security and the role of the police. For example, they assessed the ability of the police to ensure law and order, the different tasks of the police and their priorities, and the threat of international crime in Finland. Sense of security and fear of crime were studied by asking how worried respondents were about various things such as assaults, burglaries, drink driving and sexual harassment. They were asked how safe they feel being at home during the day or in the city centre after dark. Views on the crime situation in the respondents' neighbourhood were probed. Respondents were also asked whether they had been victims of crime. Respondents' opinions on the reachability and visibility of the police were examined by asking which number they would call when needing the police, how often they see police patrols in their neighbourhood and what is the distance from their home to the nearest police station. The quality of police services were assessed with questions about the last time respondents contacted the police and reasons for doing so. Respondents assessed the attitudes of the police towards people from different cultures and their own trust in the activities of the police. They also rated how well the police have succeeded in, for example, solving crimes, preventing crime, keeping in touch with citizens, and providing help quickly. In conclusion, respondents were asked how long they had lived in the area and do they themselves or does a close relative work in the police force. Background variables included respondent's gender, age, economic activity, occupational group, level of education, marital status, accomodation type, number of dependant children, household's annual gross income, household size, and province and region of residence.

Ei-todennäköisyysotanta: kiintiöpoimintaNonprobability.Quota

Non-probability: QuotaNonprobability.Quota

Kasvokkainen haastattelu: tietokoneavusteinen (CAPI tai CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Face-to-face interview: Computer-assisted (CAPI/CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1108/PIJPSM-02-2017-0025
Source http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-641-6
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=44ae9ba3df17435ab75fbe86df43aae485adf0436520a8675775a4f4d3d36a6b
Provenance
Creator Sisäasiainministeriö. Poliisiosasto; Ministry of the Interior. Police Department
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2005
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland