Tietoyhteiskunta, tietotyö ja ammattirakenteen muutos 2000

Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten palkansaajien työn luonnetta ja työhön liittyvää tietotekniikan käyttöä. Vastaajille esitettiin ensin useita ammattiin, ammattiasemaan, työpaikan kokoon, työaikaan ja toimialaan liittyviä kysymyksiä. Työn luonnetta tutkittiin kysymällä vaatiko työ ideointia, voiko vastaaja itse vaikuttaa työtahtiinsa, kuuluuko työhön tiedon tuottamista tai johtamista ja voiko vastaaja vaikuttaa asemansa nojalla erilaisiin asioihin työpaikalla. Työsuojeluun ja työympäristöön liittyen kysyttiin onko työ ruumillisesti tai henkisesti rasittavaa, mitä muutoksia työpaikalla on tapahtunut viime vuosina ja minkälaisia tunnetiloja vastaaja on viime aikoina kokenut. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan onko hänellä työssään tiukka aikataulu tai kiire, onko hänen vaikea irtautua töistään vapaa-aikana ja uskooko hän pystyvänsä tekemään nykyistä työtään eläkeikään saakka. Tietotekniikan käyttöön liittyen kysyttiin mitä tietoliikenteeseen tai tietotekniikkaan liittyviä välineitä vastaaja käyttää työssään, käyttääkö hän sähköpostia tai Internetiä ja mihin toimintoihin hänen ATK-tehtävänsä liittyvät. Lisäksi kysyttiin, miten vastaaja on hankkinut tietotekniset taitonsa, missä määrin työpaikalla saa opastusta tietotekniikan käyttöön, minkälaisiksi hän arvioi käytössään olevat laitteet ja tekeekö hän etätyötä tai päätyöhönsä liittyviä työtehtäviä kotona tietokoneella. Vastaajan koulutusta ja työhistoriaa kartoitettiin usealla kysymyksellä. Vastaajalta kysyttiin mikä on hänen perus- ja ammattikoulutuksensa ja koulutusalansa, työskenteleekö hän koulutusta vastaavassa ammatissa, tarvitseeko hän lisäkoulutusta, onko hän työskennellyt johtotehtävissä, miten varmana hän pitää työpaikkansa pysyvyyttä, onko hän ollut lomautettuna tai työttömänä ja mitä työnhakumenetelmiä hän on käyttänyt. Lisäksi kysyttiin, minkälaisen valintamenettelyn kautta hän sai nykyisen työpaikkansa, kiinnostaako häntä yrittäjyys, onko hän ollut opiskelun tai työn takia pidempään ulkomailla ja mitkä asiat merkitsevät hänelle eniten työssä. Vastaajalta kysyttiin myös mielipidettä ammattiyhdistysliikkeen jäsenyydestä, erilaisista yhteiskunnallisista ongelmista ja tuloeroista. Lisäksi kysyttiin, pitääkö paikkansa että "tekevälle töitä löytyy", miten vastaaja suhtautuisi työpaikalla tehtäviin uudelleenjärjestelyihin, mihin yhteiskuntaluokkaan vastaaja katsoo kuuluvansa ja mitkä asiat ovat tärkeitä pärjäämiselle yhteiskunnassamme. Vastaajaa pyydettiin myös arvoimaan useita köyhyyteen ja valtion toimintaa koskevia väittämiä ja häneltä kysyttiin, kenen pitäisi olla vastuussa erilaisista palveluista. Perhe-elämään ja vapaa-aikaan liittyen tiedusteltiin vastaajan siviilisäätyä, lasten lukumäärää, puolison ammattia, vastaajan vapaa-ajanviettotapoja, vastaajan tuloja, perheen tuloja ja arviota perheen taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi kysyttiin, mistä asioista vastaajan keskustelee ystäviensä kanssa ja kuinka tärkeitä ansiotyö, koti ja vapaa-aika ovat hänelle. Lopuksi kysyttiin vielä kuka huolehti vastaajan lapsuudenkodissa perheen elatuksesta, isän ja äidin ammattia ja huoltajan ammattiasemaa.

The study surveyed the characteristics of Finnish employees' work and work-related use of information technology. Several questions dealt with the respondents' occupation, occupational status, size of workplace, working time and line of work. The characteristics of work were examined by asking whether the respondents' work demanded presenting ideas, whether they could influence their working pace, did the job involve management or producing information and could they influence the decisions at workplace on the basis of their status. Questions covering occupational health and safety looked into physical and mental stressfulness of work, changes at workplace during the last few years and recent emotions experienced by the respondents. Respondents were also asked whether they were on a tight schedule at work, whether they found it difficult to forget work at leisure time and would they be able to cope with their present job till retirement. Regarding the use of information technology, respondents were asked what kind of telecommunications or computer technology equipment they used at work, did they use e-mail or Internet and which activities the use of computers was connected to. There were also questions about how they had acquired their computer skills, the extent of computer training on the job, their assessment of the equipment provided and whether they worked at home (home-based work) with the help of computers. Several questions examined the respondents' education and employment history: educational background and field of education, correspondence of work to education, the need for further education. Additional questions surveyed the respondents' working experience in management, security of their job, experiences of temporary dismissals or unemployment and their methods in seeking work. Also examined was the process by which they got their present job, whether they were interested in self-employment (becoming entrepreneurs), possible stays abroad on account of study or work and which aspects of work were most important to them. Opinions on trade union membership, various social problems, and income disparity were also canvassed. Respondents were also asked whether they believed that there is work for those who want it, how would they react to reorganisation in their workplace, which social class did they belong to, and what was important for doing well in the Finnish society. The survey carried a set of statements relating to poverty and activities of the state. Respondents were asked who should take care of various services. Questions related to family life and leisure included marital status, number of children, spouse's occupation, leisure time activities, income of the respondent, family income and family's economic status. The study also surveyed what the respondents talked about with their friends and how important employment, family and leisure were to them. Final questions examined who supported the family in respondents' parental home, occupation of the mother and father and the occupational status of the family breadwinner.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1177
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b6ac781846142642323b49e64fe6417dc8d60cf68f2cd0c530a81888507aac6c
Provenance
Creator Melin, Harri; Blom, Raimo; Pyöriä, Pasi
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2002
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland