Finnish Local Government Barometer 1996: Inhabitants

DOI

Kuntalaisilta tiedusteltiin kunnallisveron tason ja palvelutason vastaavuutta usean eri kysymyksen avulla. Samoin kysyttiin vastaajan käsitystä kunnan hallinnon ja palveluiden riittävyydestä, puutteellisuudesta tai liiallisuudesta. Lisäksi kartoitettiin suhtautumista kunnan vastuuseen työllistämistoimenpiteiden toteuttamisessa ja rahoittamisessa. Kuntalaisten mielestä soveliaita säästökohteita tiedusteltiin myös. Kyselyssä selvitettiin myös ominaisuuksia, joita kuntalaiset mielellään näkisivät omassa valtuutetussaan. Vielä tutkittiin, millainen kuva kuntalaisilla on suomalaisista kunnista ja mm. kunnanhallinnosta, sen merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Kunnallisalan ilmapuntarin kysymyksiä uudistettiin vuoden 1996 kyselyssä sarjan edellisiin tutkimuksiin verrattuna tavallista enemmän. Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, ikä, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, kotitalouden tuloluokka, ikärakenne, perheenjäsenten lukumäärä, vastaajan elämänvaihe, kotitalouden päähenkilön ammattiryhmä sekä päähenkilön entinen ammatti, mikäli hän on eläkeläinen, vastaajan ammattiryhmä, työelämään osallistuminen, asuinkunta, paikkakuntatyyppi ja asuinlääni sekä onko vastaaja itse kunnan palveluksessa vai ei.

The respondents were asked several questions about the correlation between the level of the municipal tax and the supply of services. Views on the municipal administration and the adequacy or inadequacy of local government services were also canvassed. The respondents were asked what kind of role municipalities should play in executing and financing employment schemes. They were also asked which would be suitable means for improving municipalities' financial situation. The respondents were asked to name the characteristics they value in their own local councillors, and to describe the general image of the Finnish municipalities and local government. They also assessed the significance and effectiveness of municipal management. Compared to the previous barometers, the 1996 survey included several revised questions. Background variables included the respondent's gender, age, basic education, vocational education, income of the household, household composition, occupational group and economic activity of the respondent and the household head, type of neighbourhood, municipality of residence, province of residence, and whether or not R is a municipal employee.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd1120
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1120
Related Identifier https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8838-2
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f2ae4d9b314dccdb7702b289f11b72f4c91a1a76e08faeaa480f265d6529be37
Provenance
Creator Kunnallisalan kehittämissäätiö; Foundation for Municipal Development
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2002
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland