Substance Abuse Treatment: Therapists of Outpatient Clinics 2008

DOI

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja. Lomakekysely on kerätty niiltä Etelä- ja Länsi-Suomessa A-klinikoilla työskenteleviltä terapeuteilta, jotka hoitivat sellaisia päihdeongelmaisia, joille tehtiin saman tutkimuksen yhteydessä oma erillinen lomakekysely (FSD2687). Kyselyn alkupuolen kysymykset liittyvät niihin hoidollisiin menetelmiin, joita joko vastaaja itse tai päihdehoito yleisemmällä tasolla hyödyntää. Seuraavaksi kysytään onko asiakkaan sukupuolella merkitystä sen suhteen, kuinka vastaaja suhtautuu työhönsä. Tämän jälkeen kysytään vastaajan lapsuuteen ja lapsuuden perheeseen liittyviä kysymyksiä, sekä tiedustellaan vastaajan uskonnollisuutta. Myös vastaajan omakohtaisia kokemuksia päihdeongelmista toipumisesta sekä mahdollisia väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia tiedustellaan. Kyselyn taustamuuttujia ovat mm. ikä, sukupuoli, perhemuoto, koulutus ja päihdehoidossa toimimisaika. Kyselyn yhteydessä tutkimukseen osallistujia pyydettiin vastaamaan myös avoimeen kirjoitustehtävään, jonka vastaukset on saatavilla erillisenä osa-aineistona (FSD2689). Myös kyselyyn osallistuneiden terapeuttien asiakkaille tehtiin oma erillinen lomakekysely (FSD2687).

The data are part of Substance Abuse Treatment series, which comprises datasets that can be used in both quantitative and qualitative research. The questionnaire in this dataset was filled in by therapists working in outpatient clinics in Western and Southern Finland and whose patients participated in the study. The patients answered a separate questionnaire (see FSD2687). The respondents were first asked which treatment method or approach they themselves mostly used and how important they thought some often used methods or approaches were. Opinions were probed on whether the respondents would prefer to work with members of one sex over the other. The respondents were asked whether they had experienced sexual violence or abuse, had been exposed to someone's alcohol or drug problem as a child, had been interested in helping people as a child and whether they had personal experience of recovering from substance abuse. Finally, the respondents' religiosity and enthusiasm for their work were investigated. Background variables included, among others, the respondent's age, gender, marital status, education and job title During the study, the respondents were also asked to respond to vignette questions, the answers to which are available in a separate dataset (FSD2689).

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Itsetäytettävä lomakeSelfAdministeredQuestionnaire

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5430/cns.v1n3p39
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2688
Related Identifier https://doi.org/10.1080/09515070.2012.707116
Related Identifier https://doi.org/10.1111/j.1742-9552.2012.00049.x
Related Identifier https://doi.org/10.2478/v10199-011-0028-x
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209117948
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=621ff35f7de38703f97bf4717afc1b66a01691ab142f37907362e9acc20005bb
Provenance
Creator Saarnio, Pekka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland