Europaparlamentsvalundersökning 2009

DOI

The fourth Swedish election to the EU-parliament was held on the 7th of June 2009. As in connection to all general elections and referenda held in Sweden since 1956, an election study was carried out in connection to this election. The main subject of the survey was the European Union and the respondent´s attitudes toward the Swedish EU membership, but the survey also included a number of questions asked in one or several of the Swedish election studies. Purpose: Explain why people vote as they do and why an election ends in a particular way. Track and follow trends in the Swedish electoral democracy and make comparisons with other countries.

Det fjärde svenska valet till EU-parlamentet hölls den 7 juni 2009. Liksom vid alla allmänna val och folkomröstningar hållna i Sverige sedan 1956 genomfördes en valundersökning i samband med detta val. Det huvudsakliga ämnet för undersökningen var Europeiska unionen och respondenternas inställning till det svenska EU-medlemskapet, men undersökningen innehåller även ett antal frågor som ställts i en eller flera av de tidigare svenska valundersökningarna. Syfte: Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Face-to-face interview

Personlig intervju

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/000499
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=369d33aeba790f0acada954c208a2bbbb41e712515a017eb018eae4015d6a6dd
Provenance
Creator Sören Holmberg; Henrik Ekengren Oscarsson; Statistics Sweden; Statistiska centralbyrån
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2012
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige