Helsingin syyttäjänviraston historiikkihaastattelut 2013

Aineisto koostuu Helsingin syyttäjänviraston historiikkia varten tehdyistä haastatteluäänitteistä. Haastateltavat ovat Helsingissä syyttäjänä toimineita/toimivia henkilöitä sekä lisäksi asianajajia, tuomareita, poliiseja, haastemiehiä ja syyttäjänviraston toimistohenkilökuntaa. Kaikilla haastateltavilla on takanaan pitkä ura ja osa heistä on jo virastaan eläkkeellä. Haastattelujen teemat käsittelevät niin syyttäjänviraston organisaatiohistoriaa kuin myös haastateltavien omaa ammattihistoriaa. Haastateltavat kertovat ammattiinsa ja työyhteisöönsä liittyneistä käytänteistä uransa alkuajoista haastatteluhetkeen. Haastateltavat esiintyvät haastatteluissa omalla nimellään oman alansa asiantuntijoina. Haastattelujen alussa haastateltavia pyydetään käymään lyhyesti läpi heidän työhistoriaansa, alalle hakeutumista ja urakehitystä. Tämän jälkeen kysytään muun muassa työnkuvan ja käsiteltävien oikeusjuttujen luonteen muuttumisesta vuosien saatossa, syyttäjän koulutuksen ja työnohjauksen kehityksestä, syyttäjänviraston organisaatiomuutoksista, viraston johtamiskulttuurista eri päälliköiden aikakaudella, viranomaisten välisestä yhteistyöstä sekä syyttäjien ammatillisesta erikoistumisesta. Lisäksi kysytään esimerkiksi syyttäjän työn parhaista ja huonoimmista puolista sekä mieleenpainuneista yksittäisistä oikeusjutuista. Haastatteluista yhtä lukuunottamatta kaikki on yksilöhaastatteluja. Yksi haastattelu on parihaastattelu. Haastatteluista suurin osa on tehty käyntihaastatteluna, mutta kaksi on tehty puhelinhaastatteluna. Taustatietoina on mainittu mm. haastateltavan nimi, syntymävuosi, koulutus sekä lyhyt ammattihistoria.

This qualitative dataset comprises recordings of interviews covering the organisational history of the Prosecutor's Office of Helsinki over the decades, and changes in the prosecutors' work, nature of cases, prosecutor training, and management practices. Other main topics were practices of the office, major changes in the organisation, cooperation with other stakeholders, specialization of prosecutors, and the interviewees' work history and career. Most interviews were individual face-to-face interviews but there was one face-to-face interview with two interviewees and two telephone interviews. The interviewees were staff members or former staff members of the Prosecutor's Office of Helsinki and other professionals (e.g. lawyers, judges, policemen, summoners and prosecutors of the Finnish prosecution services) whose job had involved working closely with the Prosecutor's Office of Helsinki. They were interviewed as experts and appeared in their own name. Background information included the interviewee's name, year of birth, education and work history. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

HaastatteluInterview

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

InterviewInterview

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2920
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f2fdeaf4662724dead5a3c792b3c9a1973ae19bcc11e719d16814f7d2e1af2c2
Provenance
Creator Jansson, Julia
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2014
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland