EVA Survey on Finnish Values and Attitudes 2010

DOI

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Aluksi esitetiin useita työelämää ja yhteiskuntaa koskevia väittämiä. Väittämät käsittelivät mm. työpaikkoja, tasa-arvoa, eläkejärjestelmää, ikääntyviä työntekijöitä, tuloveroa, työajan lyhentämistä, yrittäjyyttä, ammattiyhdistysliikettä, maahanmuuttoa ja markkinataloutta. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin kuinka tärkeinä he pitävät työn ja työpaikan ominaisuuksia. Lueteltuja ominaisuuksia olivat mm. kokopäivätyö, työn ja vapaa-ajan joustava yhteensovittaminen, säännölliset työajat, innostava ja reilu esimies, vakinainen työsuhde, työn korkea status, turvattu ja varma työpaikka, mielenkiintoinen työ, korkea palkka, viihtyisä työympäristö sekä joustavat työajat ja mahdollisuus tehdä etätyötä. Vastaajilta kysyttiin haluaisivatko he muuttaa ajankäyttöään. Haluaisivatko he käyttää nykyistä enemmän tai vähemmän aikaa ansiotyöhön, kotitöihin, perheen parissa toimimiseen, ystäviin, harrastuksiin tai yhteiskunnalliseen toimintaan. Kysyttiin myös mitä ansiotyö merkitsee vastaajalle itselleen ja kuinka todennäköisinä vastaaja pitää esitettyjen työtä ja työelämää koskevien kehitysilmiöiden etenemistä lähivuosien aikana. Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala, puoluekanta ja maakunta. Lisäksi kysyttiin joitakin työpaikkaa ja työnantajaa kuvaavia kysymyksiä sekä tiedusteltiin ammattiyhdistysliikkeen jäsenyyttä.

The main themes of this survey were occupational life, working conditions in Finnish workplaces, national economy, employment, time use and work-life balance. Other topics included the significance of certain job characteristics and paid work in general. First, the respondents were asked whether they agreed with a number of statements relating to working life and the Finnish society. The statements pertained, for instance, to job security, employment situation, financial crisis, equality, pension system, aging work force, income tax, entrepreneurship, trade unions, immigration and market economy. The next set of questions probed views on the importance of certain job/work characteristics to the respondents. The characteristics mentioned included full-time work, permanent contract, flexible or regular working hours, supervisor/manager characteristics, autonomy at work, secure job, working atmosphere, interesting job, wage level, good career prospects etc. One theme pertained to time use. The respondents were asked whether they would like to use more or less time on paid work, household work, family activities, friends, leisure time activities, and participation in political or voluntary activities. A number of questions focused on perceptions of paid work, to what extent it was only a necessity to finance life and hobbies, to earn a living and to what extent it was a source for self-esteem, a privilege or a duty, whether it meant continuous physical or mental stress, unjust treatment, continuous change, solidarity with employer, possibility to demonstrate skills etc. Finally, the respondents evaluated how likely it was that certain changes would take place in occupational life in Finland. The changes mentioned included, for instance, loss of permanent jobs, weakening of trade union influence, increase in part-time work, increase in entrepreneurship, new jobs in the service industry or in manufacturing, deteriorating working atmosphere, people working longer before retirement etc. Background variables included, among others, the respondent's gender, age group, education, economic activity and occupational status, industry of employment, region of residence, employer type, type of employment contract, self-perceived social status, and number of inhabitants in the municipality of residence.

Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmäMixedProbabilityNonprobability

Mixed probability and non-probabilityMixedProbabilityNonprobability

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1080/01402382.2014.911486
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2586
Related Identifier https://hdl.handle.net/10138/34188
Related Identifier https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6575-5
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201223102803
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=4d41c2750c024d1f205aee3bf33a5553ace6c2b168c175221d9cce5bac6c20d6
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Yhdyskuntatutkimus; Taloustutkimus; Finnish Business and Policy Forum (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland