Sosiaalibarometri 2015

Sosiaalibarometrit ovat tutkimuksellisia ajankohtaisselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin tilanteesta ja niiden muutossuunnista. Vuoden 2015 Sosiaalibarometri-kyselyssä ajankohtaisteemoina ovat muun muassa hyvinvointipalveluiden tilanne, sote-uudistus, eriarvoisuuden vähentäminen, työttömyys ja lastensuojelu. Kyselyssä vastaajina ovat kuntien sosiaali- ja terveysjohtajat sekä Kansaneläkelaitoksen toimistojen ja työ- ja elinkeinotoimistojen johtavissa asemissa olevat työntekijät. Kyselyssä kartoitetaan laaja-alaisesti vastaajien taustaorganisaatioiden tilannetta. Ensimmäisenä teemana kyselyssä oli hyvinvoinnin tilanne ja voimavarat, joihin liittyen kartoitettiin vastaajien alueen väestön hyvinvoinnin tilannetta ja kuntalaisten tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamista nykyisillä resursseilla. Lisäksi kaikilta vastaajilta kysyttiin eri tekijöiden, kuten työttömyyden, palvelujen saatavuuden, terveysongelmien ja tuloerojen, vaikutusta alueen väestön hyvinvoinnin tilanteeseen lähivuosina. Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien organisaatioiden yhteistyön sujuvuutta eri tahojen kanssa. Seuraavaksi tarkasteltiin sote-uudistusta ja sen tavoitteita. Kaikilta vastaajilta kysyttiin, missä määrin he arvioivat sote-uudistuksen tuovan ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmiin. Sosiaali- ja terveysjohtajilta kysyttiin uudistuksen tavoitteiden onnistumisesta. Tavoitteiksi lueteltiin muun muassa palveluiden yhdenvertainen saatavuus, palveluiden laatu, asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja selkeämpi hallinto. Lisäksi sosiaali- ja terveysjohdolta tiedusteltiin julkisten menojen vähentämiseksi ehdotettujen rakennepoliittisten päätösten vaikutusta alueen asukkaisiin sekä päätösten tuomia säästöjä. Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien näkemyksiä eriarvoisuuden vähentämisestä. Heitä pyydettiin arvioimaan, onko hallitus onnistunut eriarvoisuuden ja epätasa-arvon vähentämisessä, sekä miten eriarvoistumiskehitystä voitaisiin parhaiten vähentää. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, mitä sosiaaliturvaetuuksia tulisi korottaa. Seuraavaksi kyselyssä oli teemana työttömyys. Vastaajilta kartoitettiin eri tekijöiden vaikutusta työttömyyden kasvuun ja työllisyyden heikkenemiseen sekä erilaisten politiikkatoimenpiteiden tehokkuutta työllisyyden parantamisessa. Politiikkatoimenpiteinä mainittiin esimerkiksi rakennepoliittiset uudistukset, elvyttävä raha- ja finanssipolitiikka, työllisyyspalveluiden tehostaminen sekä työttömyysturvan vastikkeellisuuden lisääminen. Lisäksi TE-toimiston edustajilta tiedusteltiin eri tekijöiden vaikutusta vaikeasti työllistyvien työllistymiseen. Lopuksi sosiaali- ja terveysjohtajilta kysyttiin vielä lastensuojelun tilanteesta. Heitä pyydettiin arvioimaan, miten lastensuojelun asiakkaina olevien lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi toteutuu sekä uuden sosiaalihuoltolain vaikutusta asiakkaiden hyvinvointiin. Lisäksi heiltä tiedusteltiin, miten yksityisten lastensuojelupalveluiden käyttö on muuttunut kuluneen 10 vuoden aikana ja miten se kehittyy seuraavien viiden vuoden aikana. Taustatietoina ovat vastaajaryhmästä riippuen muun muassa vastaajan organisaatio, organisaation sijaintialue ja alueellinen kuntaryhmitys.

The sociobarometer is a wide-ranging survey charting expert opinion on the welfare of Finnish citizens, and on the present state of welfare services. Themes for the 2015 survey included current state and future of the services, unemployment, child welfare, and social inequality. Views on the new regional goverment, health and social services reform were also charted. The respondents were managers or management groups of municipal health and social service offices, employment offices, and local offices of the Social Insurance Institution of Finland (Kela). There were separate questionnaires for each organisational sector, with somewhat differing questions for each. The questions common to all organisations studied opinions on the general well-being of the population in the municipality/area and whether there were sufficient resources to provide the required services at the time of the survey, 12 months after the survey and three years after the survey. The respondents were asked opinions on the impact of several factors, such as unemployment and crime, on the future welfare of the population. Cooperation with different organisations in the area was studied. Views on the new regional government, health and social services reform were investigated with questions about the solutions of the reform, role of service providers after the reform, and citizens' opportunity to participate and have a say in health and social services. Health and social service offices were asked how well they thought the reform would succeed in achieving several objectives, such as promoting health and welfare, and how necessary and cost effective some austerity measures were. Social inequality was studied by asking the respondents whether inequality had decreased, increased, or remained same in their area and in Finland in the past 10 years, and how inequality could be decreased. Opinions on social security benefits were charted by asking the respondents if the basic level of social security was sufficient, and which social security benefits should be increased. Unemployment was examined by asking the respondents about the impact of several factors on the increasing unemployment, and how effective several political measures were in decreasing unemployment. Finally, health and social service offices answered questions on child welfare, including assessments of the use of private child welfare services and the welfare of children and families using child welfare services. The background variables included, depending on the organisation, the name of the organisation, municipality/area, and statistical grouping of the municipality (urban, semi-urban, rural).

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3043
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=528cd1fafbbc290fdefb30bac61bc5e54fae9558708ef9a0b8155adfb0c7a930
Provenance
Creator SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry; SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland