Seksuaalivähemmistöt työelämässä 2003: avovastaukset

Aineisto käsittää seksuaalivähemmistöjen asemaa ja kokemuksia työelämässä tarkastelevan Seksuaalivähemmistöt työelämässä 2003 -kyselyn avokysymysten vastaukset. Avovastaukset sisältyvät aineistoon niiltä osin, kun niitä ei ole pystytty liittämään samasta kyselystä tuotettuun kvantitatiiviseen aineistoon fsd2796 Seksuaalivähemmistöt työelämässä. Kyselytutkimus toteutettiin keräämällä seksuaalivähemmistöön itsensä samastavilta henkilöiltä tietoa heidän koulutuksestaan ja työhistoriastaan, työelämässä kohtaamastaan syrjinnästä ja työssä viihtymisestä. Kysely kartoitti erityisesti seksuaalisuuden vaikutusta työmarkkinoille osallistumiseen. Tutkimus oli osa Euroopan sosiaalirahaston ja Suomen työministeriön rahoittamaa Equal-hanketta, jonka tavoitteena oli lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten työmarkkina-aseman kartoittaminen ja parantaminen. Hankkeen vastuutahona toiminut Helsingin yliopiston Sosiologian laitos teki tutkimuksessa yhteistyötä Stakesin ja SETA ry:n kanssa. Aineisto sisältää seksuaalivähemmistökyselyyn osallistuneiden vastaajien vastaukset yhteensä kymmeneen eri kysymykseen sekä taustatietoihin. Vastaajan ammatinvalintaa käsiteltiin kysymällä tämän lapsuuden toiveammattia sekä seksuaalisen suuntautumisen mahdollisia vaikutuksia koulutus- ja uravalintoihin. Lisäksi kartoitettiin tietoja vastaajan nykyisestä työpaikasta esimerkiksi kysymällä, kuinka työpaikalla mahdollisesti saatiin tietää seksuaalivähemmistöön kuulumisesta ja miten vastaaja kokee seksuaali-identiteettiin liittyvien asioiden salaamisen tai kertomisen työpaikalla. Niin ikään kysyttiin, oliko vastaaja kohdannut työpaikallaan seksuaali-identiteetistä johtuvaa syrjintää tai sukupuolen ilmaisemisen rajoittamista. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, mihin ammattiliittoon he mahdollisesti kuuluvat ja kuinka he toivoisivat ammattiyhdistysliikkeen toimivan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseksi. Taustamuuttujina aineistossa on vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, ammatti sekä vastaajanumero, jolla osallistujien tiedot ovat yhdistettävissä kvantitatiiviseen dataan fsd2796.

The dataset contains the responses to the open-ended questions in Sexual Minorities at Work 2003 study (FSD2796). This separate dataset has been created because it was not possible to fully include the responses in the quantitative dataset. The study explored the work-related circumstances and experiences of sexual minorities in Finland. The study was part of the EQUAL Initiative - funded by the European Social Fund and Ministry of Employment, Finland - whose aim was to chart and improve the labour market position of lesbians, gays, bisexuals and trans people. Only the responses of the 490 respondents who filled in the online questionnaire were included. 11 respondents responded in Swedish. The respondents were people who were working or had worked in Finland and who felt they belonged to a sexual minority. Themes of the open-ended questions included effects of sexual orientation on the education and career choices, openness towards sexual minorities at the workplace, discrimination, and membership of a professional association. The open-ended responses can be connected to the responses in the quantitative data by using the respondent number. This qualitative dataset is only available in Finnish (and partially in Swedish).

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Ei-todennäköisyysotanta: osallistuja-avusteinen poimintaNonprobability.RespondentAssisted

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Non-probability: Respondent-assistedNonprobability.RespondentAssisted

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2818
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=cafa7caa81d600b7488434a2af3e9eed93559371d4fdeefb617a88666f40ba29
Provenance
Creator Lehtonen, Jukka P.; Mustola, Kati
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2013
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland