Finnish EU Attitudes 2012

DOI

EVA:n EU-asennetutkimus kartoittaa suomalaisten mielipiteitä EU:sta, EMU:sta, eurosta ja myös muista kansainvälisistä kysymyksistä. Vastaajilta kysyttiin aluksi, kuinka kiinnostuneita he ovat Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista tai kuinka aktiivisesti niitä tulee seurattua. Lisäksi kysyttiin, kuinka hyvin vastaajat katsoivat tuntevansa EU-asioita. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien mielipiteitä Suomen EU-jäsenyyteen sekä muihin kansainvälisiin kysymyksiin liittyen. Tämän jälkeen vastaajille esitettiin useita EU:a koskevia väittämiä. Väittämät käsittelivät mm. EU:n päätöksentekoa, ulkopolitiikkaa, puolustusta, Euroopan keskuspankkia sekä Suomen vaikutusmahdollisuuksia EU:ssa. Lisäksi esitettiin väittämiä EMU:sta, EU:n kehittymisestä liittovaltioksi, NATO:sta, pohjoismaisesta yhteistyöstä ja ilmastonmuutoksesta. Vastaajille lueteltiin myös EU:iin mahdollisesti liittyviä tapahtumia ja kehityskulkuja sekä kysyttiin, miten todennäköisinä ja miten toivottavina niitä pidettiin. Näitä mahdollisia tapahtumia olivat mm. EU:n hajoaminen, Suomen eroaminen EU:sta, eurosta luopuminen ja kaikkien EU-maiden siirtyminen euron käyttöön. Vastaajilta pyydettiin myös mielipiteitä käteiseuron käyttöönoton seurauksista. Esitettiin myös käsityksiä ja mielikuvia Euroopan unionista ja kysyttiin, miten ne sopivat kuvaamaan vastaajien henkilökohtaisia käsityksiä EU:sta. Lopuksi kysyttiin nykyistä suhtautumista EU-jäsenyyteen ja valuutan vaihtoon markasta euroksi. Taustatietoina olivat tiedot vastaajien sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaajat äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

The survey charted Finnish public opinion on the country's European Union membership, potential NATO membership, defense policy, relations with other countries, EU decision-making, European integration, and the financial and economic crisis. First, the respondents were asked how interested they were in matters related to the EU and Finnish EU membership, and how well informed they were of these issue. The survey carried a large number of statements relating to the EU membership, decision-making in the EU, Finland's role and policy in the EU, European integration and defence policy, European Monetary Union (EMU), the financial and economic crisis and Finnish policies on the issue. Other statements related to environmental policy, climate change, Finland's foreign policy, potential NATO membership, cooperation with other Nordic countries, relations with Russia, immigration and its effects, and national and European identity. The respondents were asked to what extent they agreed with these statements. The respondents were asked how likely and how desirable certain scenarios were in the EU, for instance, that the EU would disintegrate or the weakest countries would leave the eurozone. Views were probed on the impact of the single currency. One question focused on perceptions of the EU ('democratic', 'bureaucratic' etc). Opinions were charted on Finland's EU membership, transfer to the single currency and bailout policy to aid EU countries in financial difficulties. The respondents were also asked whether the euro and EMU membership benefited or harmed Finland at the time of the financial crisis and whether their attitude towards the EU membership had become more critical or favourable. Background variables included the respondent's gender, age, basic and vocational education, economic activity and occupational status, industry of employment, region of residence (NUTS), type of neighbourhood, membership in a federation of trade unions, self-perceived social class, and the candidate of which party R would vote for if parliamentary elections were held at that moment.

Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmäMixedProbabilityNonprobability

Mixed probability and non-probabilityMixedProbabilityNonprobability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2720
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2720
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=799b87a615978171e3bb1d5cace8bb8e98f9e3a052cb68ffcb8c89cdbd5f413c
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Finnish Business and Policy Forum (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland