Journalism Students' Survey 2015

DOI

Toimittajaopiskelijatutkimus on osa kansainvälistä vertailututkimusta "Journalism Students Across the Globe (JSG)", joka toistetaan samanlaisena yli 30 eri maassa. Suomessa tehtyyn tutkimukseen valittiin mukaan kuusi toimittajia kouluttavaa korkeakoulua, joissa opinnoista valmistuminen antaa opiskelijoille valmiudet sijoittua erilaisiin journalistisiin työtehtäviin. Kansainvälisen vertailun tarkoituksena on esimerkiksi selvittää, kuinka kulttuurisidonnaisia tulevaisuuden toimittajien käsitykset ammattiroolistaan ovat. Ammattiin liittyvien roolikäsitysten lisäksi tutkimus käsittelee muun muassa opiskelijoiden eettisiä näkemyksiä, laatujournalismia uhkaavia tekijöitä sekä alan tulevaisuutta. Suomen tutkimuksen on rahoittanut Helsingin Sanomain Säätiö. Kyselyn alussa vastaajilta tiedusteltiin alaa sekä erityisaluetta, jonka parissa haluaisi mahdollisesti työskennellä valmistumisen jälkeen. Journalistiselle alalle haluavilta kysyttiin vielä tarkennusta, että kuinka kiinnostunut olisi erikoistumaan eri osa-alueille, kuten politiikkaan tai urheiluun. Myös journalistisen alan työkokemuksesta sekä -harjoittelusta tiedusteltiin. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon erilaiset tekijät, kuten 'mahdollisuus matkustaa' tai 'journalistin ammattia kohtaan koettu arvostus' motivoivat opiskelemaan juuri kyseiselle alalle. Toimittajaksi haluavia opiskelijoita pyydettiin lisäksi arvioimaan, kuinka tärkeitä tekijät kuten 'Tarjota ihmisille tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi' olisivat heille tulevaisuuden journalistisessa työssä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri medioiden, kuten televisiouutisten, tasoa sekä myös tekijöiden, kuten 'Valtion sekaantuminen median toimintaan' aiheuttamaa uhkaa laatujournalismille. Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin, kuinka hyvänä vastaaja pitää journalismin ja viestinnän alan koulutuksen tasoa Suomessa, sekä onko journalismin opiskelu korkeakouluasteella edellytys sille, että tulee hyväksi toimittajaksi. Myös vastaajien omasta mediavälineiden käytöstä uutisten lukemiseen tiedusteltiin. Toimittajaksi tulevaisuudessa haluavilta tiedusteltiin vielä, uskoiko vastaaja työllistyvänsä toimittajaksi valmistuttuaan, sekä uskooko tämä tällöin pystyvänsä elättää itsensä pelkällä toimittajan ammatilla. Taustamuuttujina tutkimuksessa oli muun muassa sukupuoli, ikä, kansalaisuus, lapsuuden perheen taloudellinen tilanne, opintojen vaihe sekä korkeakoulu, jossa parhaillaan opiskelee.

The Journalism Students' Survey 2015 was part of an international comparative study entitled Journalism Students Across the Globe (JSG), which was conducted simultaneously in more than 30 countries. In Finland, six educational institutions that provide studies in journalism were selected to participate. International comparisons enable, among others, to examine how organizational and cultural influences affect the future journalists' views of their occupation. The Finnish study was funded by the Helsingin Sanomat Foundation. The respondents were first asked what their preferred field (e.g. journalism, advertising, research) was after studies, where they wanted to work (e.g. newspaper, television, radio, freelancer), and how interested they were in specialising in different areas (e.g. politics, sports, science). Work experience (including internship) in journalism was surveyed. The respondents were also asked what had motivated them to study their degree and how important they considered various functions of the media in their future work. Opinions on the overall performance of different types of media was charted as well as major problems facing quality journalism in Finland. Regarding ethical standards, the respondents were asked whether they thought certain ethically problematic courses of action could be justified or not when covering a news story. Concerning journalism and communication education in Finland, the respondents were requested to assess the quality of academic training and asked whether they thought it necessary for a good journalist to have studied journalism at university level. Finally, the respondents' media use was investigated. Background variables included, among others, the respondent's gender, age, university/polytechnic, year of study, and interest in politics as well as the economic conditions of R's childhood family, and whether R wanted to pursue a career as a journalist.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.23983/mv.64978
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3155
Related Identifier https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9940-1
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0a05d7a904f4906a29712b4241bb2179b4177dff10a7c617613039556713ea55
Provenance
Creator Mäenpää, Jenni
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland