Substance Abuse Treatment: Background Information for Therapists' Career Choice 2008

DOI

Aineisto on osa laajempaa Suomalainen päihdehoito -sarjaa, johon kuuluu niin kvantitatiiviseen kuin kvalitatiiviseen tutkimukseen soveltuvia osa-aineistoja. Tämä osa-aineisto pitää sisällään vastaukset taustatietolomakkeeseen, jotka kerättiin aineistossa FSD2692 haastatelluilta päihdetyöntekijöiltä. Haastateltavaksi valittiin kahden päihdetyötä tekevän laitoksen työntekijöistä sellaisia henkilöitä, jotka työskentelevät vakituisena työntekijänä asiakastyössä ja jolla on alan koulutus. Kriteerit täyttävien työntekijöiden joukosta osallistujat valittiin satunnaistetusti. Kyselylomake oli lähetetty haastateltaville ennen haastattelua. Taustatietolomakkeen alkupään kysymyksistä käy ilmi mm. haastateltavan ikä, sukupuoli, perhemuoto, koulutus ja päihdehoidossa toimimisaika. Seuraavat kysymykset liittyvät niihin hoidollisiin menetelmiin, joita joko vastaaja itse tai päihdehoito yleisemmällä tasolla hyödyntää. Tämän jälkeen kysytään onko asiakkaan sukupuolella merkitystä sen suhteen, kuinka vastaaja suhtautuu työhönsä. Lisäksi kysytään vastaajan lapsuuteen ja lapsuuden perheeseen liittyviä kysymyksiä, sekä tiedustellaan vastaajan uskonnollisuutta. Myös vastaajan omakohtaisia kokemuksia päihdeongelmista toipumisesta sekä mahdollisia väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia tiedustellaan. Kokonaisuudessaan taustatietoaineisto pitää sisällään haastateltavien vastaukset 19 kysymykseen.

The data are part of Substance Abuse Treatment series, which comprises datasets that can be used in both quantitative and qualitative research. This dataset contains responses to the background questionnaire that was collected from the therapists interviewed in FSD2692. The respondents were first asked which treatment method or approach they themselves mostly used and how important they thought some often used methods or approaches were. Opinions were probed on whether the respondents would prefer to work with members of one sex over the other. The respondents were asked whether they had experienced sexual violence or abuse, had been exposed to someone's alcohol or drug problem as a child, had been interested in helping people as a child and whether they had personal experience of recovering from substance abuse. Finally, the respondents' religiosity and enthusiasm for their work were investigated. Background variables included, among others, the respondent's age, gender, marital status, education and job title.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Itsetäytettävä lomakeSelfAdministeredQuestionnaire

Self-administered questionnaireSelfAdministeredQuestionnaire

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2693
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2693
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c5983fb8eafd89975bfef5593fbd9ddaa35181c95d0669d8e1d422e76de0d80d
Provenance
Creator Saarnio, Pekka
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland