Social Service Professionals' Perceptions of Disability Services 2015

DOI

Kyselyssä kartoitettiin sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä vammaispalveluista. Vastaajilta kysyttiin vammaispalvelujen tilasta ja toimivuudesta sekä vammaispalveluissa tarvittavasta osaamisesta ja työmenetelmistä. Kyselyssä oli kolme pääaihetta; rakenteellinen sosiaalityö vammaispalveluissa, palveluprosessi sekä ammatillisuutta ja osaamista vahvistava tuki. Rakenteellista sosiaalityötä koskevat kysymykset käsittelivät työyhteisön tilannetta ja vammaispalvelun sosiaalialan työn näkyvyyden ja vaikuttavuuden kehittämistä. Palveluprosessia kuvailevat kysymykset käsittelivät asiakkaiden määrää, mitä lakeja asiakkaisiin sovelletaan, onko uusi sosiaalihuoltolaki vaikuttanut työssä, millä tavoin hankitaan tietoja asiakkaista, miten usein erilaisia tehtäviä kuuluu työhön sekä missä yhteyksissä vastaajat tunsivat tarvitsevansa tukea työssään. Ammatillisuutta ja osaamista vahvistavaa tukea käsitelleissä kysymyksissä kysyttiin, mitä ja millaista työssä jaksamista auttavaa tukea vastaajilla on käytössään. Taustamuuttujina olivat tehtävänimike, koulutus, työsuhteen laatu, työnantajan organisaation laatu ja maakunta.

The survey studied the opinions of Finnish social services professionals on disability services. The respondents were asked questions about the state and operability of disability services, as well as the skills that disability services required. The survey consisted of three major parts; structural social work in the disability services, the service process, and the support received at work. In the first part, the respondents were asked how structural social work was present in their workplace. Opinions on how to develop the effectiveness and visibility of social work in disability services were charted. Questions in the second part of the survey covered the service process. The respondents answered questions on the number of clients, whether the number was appropriate, which laws they applied to clients, and what kind of impact the new Social Welfare Act had on their work. The respondents were also asked how they gathered information about the clients, how often they performed certain tasks at work, and whether they wished to have some form of support during different parts of the service process. The last part of the survey consisted of questions on support received at work. The respondents were asked if they had access to support that enhances their management of work-related stress, for example, development discussions or professional guidance. Lastly, the respondents were asked about what functions and what does not function in the work of social service professionals, and what could be improved. The background variables included the respondent's job title, education, type of contract, type of employer organization, and region.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd3144
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3144
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=891988b3c2d9765cf82d05998478ee3996fb4ab6620085a254b737f81238426d
Provenance
Creator Lappalainen, Tiina; Laisi, Nina; Vauramo, Mirja
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).; The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland