Ihmismielen ja mekanistisen maailman ymmärtäminen 2013

DOI

Aineisto on psykologinen kysely ajattelusta ja uskomuksista. Kyselyssä kartoitettiin mm. vastaajan kykyä tuntea myötätuntoa ja ymmärtää muiden ihmisten ajatuksia ja elotonta luontoa, intuitiivista, reflektiivistä ja joustavaa ajattelua, uskonnollisuutta ja visuaalista hahmottamista. Osa kysymyspattereista on standardoituja mittareita ja osa tutkijoiden itsekehittämiä (ks. lisätietoa taustatietoa-tiedostoista). Aineisto kerättiin osana Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimussarjaa Ihmismielen ja mekanistisen maailman ymmärtäminen, jonka tarkoitus oli analysoida päättelyä, intuitiivisia psykologian ja fysiikan taitoja ja niiden suhdetta yliluonnollisiin uskomuksiin. Samoille vastaajille toteutettiin uusi täydennyskeruu vuonna 2015, johon vastasi 420 henkilöä. Aineisto löytyy Tietoarkistosta nimellä FSD3260 Ihmismielen ja mekanistisen maailman ymmärtäminen 2013-2015. Kyselyn alussa kartoitettiin vastaajan oman ja vanhempien työn sisältöä, empatiakykyä Short Empathy Quotient -mittarilla, yliluonnollisten ilmiöiden selittämistä ja autismin piirteitä Autism Spectrum Quotient Short -mittarilla. Sitten kyselyssä kartoitettiin intuitiivista ajattelutyyliä, ja vastaajille esitettiin mentaalisen rotaation tehtäviä. Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin vastaajan sukupuolirooli-identiteettiä (Sex Role Inventory) ja miten vastaaja suhtautuu paranormaaleihin ja uskonnollisiin ilmiöihin. Seuraavaksi vastaajan tuli arvioida silmäkuvien perusteella, mitä tunnetta kuvan henkilö tuntee annetuista vaihtoehdoista (Revised Eyes Test). Vastaajalle esitettiin lisäksi sosiaaliseen älykkyyteen (Tromsø Social Intelligence Scale), tarkoituksen näkemiseen ja harrastuksiin liittyviä kysymyksiä tai väitteitä. Edelleen kyselyssä tiedusteltiin vastaajan ystäväsuhteista, esittämällä väitteitä sosiaalisten suhteiden tilasta. Kyselyssä esitettiin myös kysymyksiä systemoinnista eli elottoman luonnon lainalaisuuksista, ja analyyttisestä sekä intuitiivisesta ajattelutavasta (Rational-Experiential Inventory (REI)). Vastaajalle esitettiin myös mekanistista ajattelukykyä mittaavia viputehtäviä sekä kartoitettiin erilaisia päättelyvirheitä. Kyselyn lopussa kartoitettiin vastaajan skitsotyyppisiä piirteitä (Schizotypal Personality Questionnaire Brief), empatiaa kuvatehtävän avulla, päättelykykyä (Cognitive Reflection Test) ja avaruudellista hahmottamiskykyä karttatehtävän avulla. Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. ikä, sukupuoli, uskontokunta, kätisyys, koulutus, päätoiminen toimenkuva, opiskelupaikka, koulutuksen tai työn ala, viimeisin kouluarvosana matematiikassa ja fysiikassa sekä oman ja vanhempien työssä tai opiskelussa painottuneet asiat.

The psychological study charted beliefs, thinking and reasoning. It surveyed, among others, the respondents' religiosity, spatial awareness, capacity for empathy, ability to understand other people and the inanimate nature, as well as their intuitive, reflective and flexible thinking. Some of the batteries of questions included standardised measures and some were developed by the researchers. The goal of the project was to examine reasoning skills, intuitive skills in psychology and physics and the relationship of these skills with supernatural beliefs. A follow-up data collection from the same respondents was conducted in 2015 and it resulted in 420 responses. This follow-up dataset is also available at FSD: FSD3260 Understanding People and Understanding Things 2013 and 2015. The respondents were first asked about what their and their parents' jobs were or had been like, how empathetic they were (using the Short Empathy Quotient) and whether they agreed with some teleological explanations of how the natural world works (e.g. "Moss forms on rocks to slow down soil erosion"). Autistic traits were charted using the Autism Spectrum Quotient Short Form. Intuitive thinking was surveyed, and the respondents were presented five mental rotation tasks. The respondents' gender roles were examined (Sex Role Inventory) as well as their drive to analyse and explore systems (Short Systemizing Quotient). Paranormal and magical beliefs (e.g. telepathy, witchcraft, angels, miracles) were surveyed. The respondents were presented the Revised Eyes Test where they were requested to assess the emotional states of persons based on the images of their eyes. They were also presented questions and statements relating to social intelligence (Tromsø Social Intelligence Scale) and asked whether they thought certain fictional events presented had a special purpose or significance. Leisure time activities and interpersonal relationships (Friendship Scale) were charted. The respondents were asked whether they liked observing the order or rules of different things and whether they kept things in good order. They were presented items from the Physical Prediction Questionnaire, where they were asked to predict the direction a lever would move in response to a movement of a connected lever. A number of statements were also presented, and the respondents were asked to assess whether they were literal or metaphorical (e.g. "The house knows its history", "Flowing water is a liquid"). The tendency to think in an intuitive or analytical manner was charted using selected items from the Rational-Experiential Inventory. Schizotypal traits were surveyed (Schizotypal Personality Questionnaire Brief). The Cognitive Reflection Test was used to measure cognitive processing. Finally, the respondents were presented a pictorial empathy test and map tasks designed by the researcher. The former charted whether certain images evoked emotions in the respondents and the latter asked them to place an image of a city on a map. Background variables included, among others, age, gender, religious denomination, handedness, education, economic activity, place of study, field of study or work, and the most recent grade in mathematics and physics.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000353
Source http://urn.fi/nbn:fi:hulib-201510153732
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0d044eba4f41bba2042a6eceda2fab6fe62c48d258dc877479173afaf474ea48
Provenance
Creator Lindeman, Marjaana; Svedholm-Häkkinen, Annika; Riekki, Tapani
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2019
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland