Oma ulkonäkö muistoissani 2015

Aineisto koostuu 71 muistelukirjoituksesta, joissa teemana on omaan ulkonäköön liittyvät lapsuuden ja nuoruuden kokemukset. Kirjoittajat muistelevat mm. ulkonäön ja kehonkuvan muutoksia eri elämänvaiheissa, ulkonäköpaineita, ulkonäön kommentointia, itsetuntoa, lihavuutta ja pukeutumista. Aineisto kerättiin vuonna 2015 tutkimukseen, jossa tarkastellaan ulkonäön koettuja vaikutuksia eri-ikäisten suomalaisten elämässä. Suuri enemmistö kirjoittajista on naisia. Kirjoittajien ikä vaihtelee 18 - 78-ikävuoden välillä. Kirjoitukset ovat vapaamuotoisia ja vaihtelevat pituudeltaan. Kirjoitusohjeissa vastaajaa pyydettiin kertomaan, millaisena hän on nähnyt ja näkee nykyään oman ulkomuotonsa ja miten ulkonäköasioita on käsitelty lapsuuden perheessä. Lisäksi kysyttiin, mikä vaikutus perheen suhtautumisella ulkonäköön on ollut kirjoittajan elämään silloin ja myöhemmin aikuisiällä. Edelleen vastaajalta tiedusteltiin, onko hän ottanut ulkonäön kommentoinnin puheeksi jälkikäteen kommentoijan kanssa. Lisäksi kysyttiin vielä, keskusteleeko hän ulkoisesta habituksesta eri ihmisten, kuten puolison kanssa. Erityisesti kirjoittajaa rohkaistiin tuomaan esille ulkonäköön liittyvien nuoruuden kokemusten ja kommenttien vaikutuksia omaan ulkonäkösuhteeseen. Kirjoituksissa käsiteltiin myös seuraavia aiheita: kauneuskäsityksiä, perhesuhteiden dynamiikkaa, koulukiusaamista, vaatteita, syömishäiriötä ja liikalihavuutta. Taustatietoina aineistossa on kirjoittajan ammatti, syntymävuosi, asuinmaakunta ja sukupuoli.

The Body Image and Childhood Memories 2015 data consist of 71 texts about appearance and one's own body image in relation to youth and childhood experiences. The texts deal with a variety of topics ranging from obesity and fashion to beauty standards and changes in own appearance through different ages. Most of the respondents were women. The respondents' age varied between 18 and 78 years. The background variables were the respondent's occupation, year of birth, region of residence, and gender. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Oma kirjoitus tai päiväkirja: sähköpostilla saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Email

Oma kirjoitus tai päiväkirja: paperimuotoinen kirjoitusSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Paper

Oma kirjoitus tai päiväkirja: verkon kautta saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

Self-administered writings and/or diaries: E-mailSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Email

Self-administered writings and/or diaries: PaperSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Paper

Self-administered writings and/or diaries: Web-basedSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202104019299
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=56f1465133f48f9e3de62769c7670cc0a857fb275ec57cc9e9d728d279d2c1ca
Provenance
Creator Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Arkisto; Kamila, Marjo; Finnish Literature Society (SKS). Archive
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2019
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland