Role of the Church in Collective Crises and Social Problems 2007

DOI

Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten mielipiteitä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon roolista kollektiivisissa kriiseissä sekä suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa. Kriisejä käsittelevässä osassa keskitytään Aasian tsunamikatastrofiin vuonna 2004 ja käsitellään myös kollektiivisia kriisejä yleensä. Yhteiskunnallisessa osiossa selvitetään suomalaisten käsityksiä kirkon vaikutuksesta yhteiskunnallisiin ongelmiin. Aluksi vastaajille esitettiin toisilleen vastakkaisia ilmaisuja ja heitä pyydettiin kertomaan kuinka lähelle esitettyjä ilmaisuja kirkko heidän mielestään sijoittuu. Seuraavaksi esitettiin väittämiä kirkon osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kirkon vaikutuksesta yhteiskunnallisiin asioihin. Väittämät käsittelivät lisäksi kirkon opetuksia oikeasta ja väärästä, kirkon tunnustuksellisuutta ja julistuksellisuutta sekä kirkon avoimuutta jäsentensä käsityksille. Aasian tsunamikatastrofia käsiteltiin esittämällä vastaajille erilaisia toimia, joihin kirkko ryhtyi tsunamin jälkeen ja kysymällä, kuinka tärkeinä vastaajat pitivät näitä toimenpiteitä. Vastaajilta tiedusteltiin myös millaisiin toimiin kirkon tulisi ryhtyä mahdollisten tulevien kriisien yhteydessä. Mielipiteitä kirkon yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta tutkittiin kysymällä antaako kirkko apua ja vastauksia joihinkin yhteiskunnassa esiintyviin ongelmiin. Lisäksi kysyttiin kuinka tärkeänä vastaajat pitivät, että kirkko pyrkii vähentämään yhteiskunnassa esiintyviä ongelmia. Haluttiin myös tietää millaisina vastaajat kokivat kirkon mahdollisuudet vähentää yhteiskunnan ongelmia. Seuraavaksi vastaajilta pyydettiin mielipidettä kirkon osallistumisesta yhteiskunnallisia ongelmia koskevaan julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Haluttiin myös tietää kuinka tärkeinä vastaajat pitivät kirkon toimintamuotoja perhe-elämään, työttömyyteen ja työelämään liittyvissä ongelmissa sekä kirkon toimintaa yhteiskunnan vähäosaisten ja syrjäytyneiden parissa. Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvilta kysyttiin myös voisivatko he kuvitella eroavansa kirkosta. Kaikilta vastaajilta kysyttiin uskovatko he Jumalaan ja kuinka usein he käyvät kirkossa. Tiedusteltiin myös kuinka uskonnollisia vastaajat kokevat olevansa, kuinka usein he rukoilevat, käyvät kirkossa ja kuinka suurta yhteenkuuluvuutta he tuntevat luterilaiseen kirkkoon. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, asuinpaikka, koulutus, päätoimi ja kirkkoon kuuluminen.

The survey studied the role of the Evangelical Lutheran Church of Finland in collective crises and in civic society. The section covering the church role in crises focused on the Asian tsunami disaster in 2004. The section covering the role in Finnish society charted opinions on the impact of the church on social problems. First, the respondents were asked to describe their views on the Evangelical Lutheran Church with a series of pairs of adjectives (reliable - unreliable, boring - interesting, powerless - powerful etc). They were also asked to what extent they agreed with a number of statements relating to the participation of the church in public discussion, role played by the church in society and whether the church should hold on to its traditional doctrines or adapt to the views of its members. The respondents were asked how important they considered various actions the church took in connection with the Asian tsunami disaster to be. The actions mentioned included participation in the evacuation of Finns, giving emergency help to tsunami victims in situ, urging Finns to donate money for the reconstruction of the destroyed areas, priests giving support to relatives at the airport when the deceased were flown home, memorial services held for victims etc. Opinions were also charted on what the church should do in future crises, for instance, how important it is that the Church helps victims financially, gives people comfort through pastoral counselling, gives advice to schools how to handle crises, helps in evacuation, participates in crisis prevention, organises prayer events to fulfill people's spiritual needs etc. Next, opinions were explored on the role played by the church in Finnish society. The respondents were asked whether the church gave support and answers to problems relating to family finances, poverty, family or working life, burn-out, unemployment, young people, social exclusion, environment etc. The respondents were asked how important it was the church strove to tackle certain problems and how likely it was that it would be able to lessen these problems. Problems mentioned were included misuse of alcohol or drugs, crime, exclusion, homelessness, poverty, mental problems, financial inequality, unemployment etc. Opinions were charted on whether the church should try to influence public debate and decision-making. Some questions focused on the best methods for the church to act. Finally, the respondents were asked whether they believed in God, how often they attended religious services, whether they defined themselves as religious, non-religious or atheists, how often they prayed and how close they felt to the Evangelical Lutheran Church. Background variable included the respondent's gender, year of birth, marital status, type of municipality, education, economic activity and occupational status and religious affiliation.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2589
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2589
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c66e4b690e9d07a7d5163a4bdb9317ca48a1709238af77de70b726217503df21
Provenance
Creator Kansanen, Eliisa; Karppanen, Eetu
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland